Uchwała Nr XXXIX/305/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych n


Uchwała Nr XXXIX/305/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia „Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1586, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231, Nr 167, poz.1372, z 2003r. Nr 80, poz.719, Nr 122, poz. 1143, z 2004r. Nr 29, poz.257, Nr 99, poz.1001, Nr 152, poz.1597, Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 23, poz.186), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/226/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005” - wprowadza się następujące zmiany:

  1. w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/226/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Środki na realizację zadań ujętych w „GPPiRPA w 2005r.” to zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, całość dochodów z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2005r., na które składają się:

  • 225.000,00 zł ujęte w „GPPiRPA na 2005r.” na realizację zadań tego Programu. Powyższe środki zabezpieczone są w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.”

2) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie:

„Preliminarz kosztów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok”.

Paragraf

Wydatki bieżące - ogółem

225.000,-

4010

Wynagrodzenia osobowe

40.233,-

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.843,-

4110

Składka na ubezpieczenie społeczne

7.422,-

4120

Fundusz Pracy

1.055,-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

63.000,-

4210

Zakup materiałów

20.327,-

4260

Zakup energii, gazu, wody

20.000,-

4300

Zakup usług pozostałych

45.212,-

4410

Podróże

1.500,-

4430

Różne opłaty i składki

2.000,-

4440

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1.408,-

6170

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

20.000,-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:19:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:19:20