Uchwała Nr XXXIX/306/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Pyrzyce na 2005 rok


Uchwała Nr XXXIX/306/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Pyrzyce na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203) Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/242/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pyrzyce na 2005rok- załącznik Nr 12, o którym mowa w § 8 uchwały - otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do uchwały

Nr XXXIX/306/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 czerwca 2005r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Gminy Pyrzyce w 2005r.

1.Plany przychodów i wydatków budżetowych

Treść

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

W tym:

Dotacja

z budżetu

Wydatki

W tym:

Wpłaty do budżetu

Stan środków obrotowych na koniec roku

1

2

3

4

5

6

7

Zakład Usług Transportowych

- 2 810

74 229

0

71 419

-

0

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach

-29 386

741 173

565 849

709 787

-

2 000

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach

-40 248

684 961

534 201

642 713

-

2 000

Przedszkole Publiczne Brzezin

-14 247

250 297

220 147

234 050

-

2 000

Przedszkole Publiczne Żabów

-18 891

329 927

272 707

309 036

-

2 000

Wydawnictwo GZP

35 989

77 300

15 000

113 089

-

200

Razem

-69 593

2 157 887

1 607 904

2 080 094

-

8 200

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:21:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:21:56