Uchwała Nr XXXIX/307/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005


Uchwała Nr XXXIX/307/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,

z 2003r, Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 89 657zł

z tego:

- dochody własne o kwotę 89 657zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność - Urząd Miejski o kwotę 3 217zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 3 217zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 2 500zł

§ 2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych o kwotę 717zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 25 000zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od spadku i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych o kwotę 25 000zł

§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności

urzędowe o kwotę 25 000zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 50 583zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność - szkoły o kwotę 50 583zł

§ 2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych o kwotę 50 583zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska - Urząd Miejski o kwotę 4 000zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 4 000zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze o kwotę 4 000zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 6 857zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej -OSiR o kwotę 6 857zł

§ 2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych o kwotę 6 857zł

§ 2.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 194 716zł

z tego:

- dochody własne o kwotę 194 716zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - Urząd

Miejski o kwotę 569zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 569zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 569zł

Dział 600 Transport i łączność - Urząd Miejski o kwotę 3 217zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 3 217zł

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 2 500zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 717zł

Dział 710 Działalność Usługowa - Urząd Miejski o kwotę 2 560zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 2 560zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 560zł

Dział 750 Administracja publiczna -

Urząd Miejski o kwotę 7 900zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 7 900zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 7 900zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 25 236zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego

od osób fizycznych o kwotę 236zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat o kwotę 236zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody j.s.t na podstawie ustaw o kwotę 25 000zł

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 25 000zł

Dział 758 Różne rozliczenia - Urząd Miejski o kwotę 23 500zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 23 500zł

§ 0920 pozostałe odsetki o kwotę 23 500zł

Dział 801 Oświata i wychowanie- Urząd

Miejski o kwotę 4 000zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 4 000zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej o kwotę 4 000zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 50 583zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność- szkoły,

gimnazjum o kwotę 50 583zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 50 583zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

Środowiska - Urząd Miejski o kwotę 24 067zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 24 067zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 23 651zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat o kwotę 62zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 354zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Narodowego- Urząd Miejski o kwotę 13 079zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury o kwotę 13 079zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze o kwotę 13 079zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport -

o kwotę 40 005zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej -OSiR o kwotę 8 857zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 8 857zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność - Urząd Miejski o kwotę 25 148zł

§ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych

na realizację zadań bieżących jednostek

sektora finansów publicznych o kwotę 25 148zł

§ 0830wpływy z usług o kwotę 6 000zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 63 818zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 63 818zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 63 818zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami o kwotę 63 818zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 63 818zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 168 877zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 168 877zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność- Urząd

Miejski o kwotę 28 583zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 28 583zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 807zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 676zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne - budowa ścieżki

rowerowej Pyrzyce- Mechowo o kwotę 14 100zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa-

Urząd Miejski o kwotę 63 818zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność o kwotę 63 818zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne- Adaptacja na cele

mieszkalne budynku administracyjno-

biurowego w Giżynie 11- budownictwo

socjalne o kwotę 63 818zł

Dział 750 Administracja publiczna -

Urząd Miejski o kwotę 1 000zł

Rozdział 7523 Urzędy gmin o kwotę 1000zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 500zł

Dział 758 Różne rozliczenia- Urząd Miejski o kwotę 11 340zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 11 340zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 11 340zł

Dział 801 Oświata i wychowanie- Urząd

Miejski o kwotę 4 000zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 4 000zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 115zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 885zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia - Urząd Miejski o kwotę 25 148zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 25 148zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6 009zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 145zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 16 324zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 670zł

Dział 852 Pomoc Społeczna o kwotę 7 000zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - OPS o kwotę 7 000zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 000zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

Środowiska - Urząd Miejski o kwotę 3 500zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach o kwotę 3 500zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 500zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego- Urząd Miejski o kwotę 16 488zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 5 488zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 87zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 13zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 865zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby o kwotę 11 000zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne - budowa Domu

Kultury o kwotę 11 000zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 8 000zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej -OSiR o kwotę 2 000zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność - ZUT o kwotę 6 000zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000zł

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1)Dochody ogółem 29 097 472zł

a)dochody własne 24 993 009zł

2)Wydatki ogółem 31 735 399zł

a)zadania własne 27 630 936zł

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:26:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:26:45