Uchwała Nr XXXIX/309/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XXXIX/309/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na własność Gminy Pyrzyce od Marty i Wojciecha Kaniewskich nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie 7 miasta Pyrzyce, oznaczonej nr 64/5 o pow. 0,0431 ha, z przeznaczeniem na

poszerzenie gminnej drogi dojazdowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 72.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:32:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:32:21