POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWEJ ŻOŁNIERZOM LUB POBOROWYM SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (091)570-10-20 Sekretariat, (091)570-00-71 Punkt Obsługi Interesanta, fax (091)570-01-54, e-mail: promocja@pyrzyce.um.gov.pl

SAiSO

9

POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWEJ ŻOŁNIERZOM LUB POBOROWYM SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ

Pokój nr 270 , tel.(091) 5704-720

 pn. (7:00 do 16:00),     wt.-pt. (7:00 do 15:00)  

UM

pyrzyce

Podstawa prawna: art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 21, poz. 205 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 116, poz. 1238)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1.                  Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowej

2.                  Załączniki:

·                    zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub poborowy jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,

·                    cywilnoprawna umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające formę płatności należności mieszkaniowych,

·                    akt notarialny (potwierdzona kopię) ustanawiającą lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub poborowego, a także decyzję właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,

·                    zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza lub poborowego oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,

·                    decyzję o uznaniu żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

·                    oświadczenie żołnierza lub poborowego, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,

·                    oświadczenie żołnierza lub poborowego, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

·                    pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowy poświadczony odpis) jeżeli takie zostało ustanowione.

3.                  Do wglądu:

·                    dowód osobisty składającego wniosek (żołnierza, poborowego służby zastępczej lub pełnomocnika),

II. OPŁATY:

·                    wniosek i załączniki - zwolnione od opłat

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Społeczno-Administracyjny i Spraw Obronnych

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierz, poborowy z kartą powołania do wojska oraz poborowy służby zastępczej wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI :

1.                  Należność mieszkaniowa może być pokrywana żołnierzom lub poborowym żonatym, jak i samotnym,

2.                  Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo powinno zawierać oświadczenie pełnomocnika iż pełnomocnictwo przyjmuje, oraz że pełnomocnictwo nie zostało cofnięte, a mocodawca żyje. Oświadczenie to powinno być podpisane przez pełnomocnika i opatrzone przez niego datą.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-11-2005 12:17:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-11-2005 12:17:27