Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XL/320/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę Pyrzyce


Uchwała Nr XL/320/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 sierpnia 2005r.

w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę Pyrzyce

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz.1001, Nr 273, poz.2703) oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, Nr 120, poz.1268, z 2002r. Nr 113, poz.984 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Gmina Pyrzyce sprawia pogrzeb osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie Gminy Pyrzyce, jeżeli nie posiadały osób zobowiązanych do alimentacji, względnie osoby zobowiązane nie mają możliwości ich pochowania.

2. O zgonie osoby zmarłej powiadamia się pozostałego małżonka, a w wypadku, gdy okaże się to niemożliwe krewnych zstępnych i wstępnych lub innych krewnych, z którymi zmarły utrzymywał kontakt, lub których adres lub numer telefonu są znane.

3. Jeżeli zmarłym jest cudzoziemiec, osoby o których mowa w ust.2 powiadamia się za pośrednictwem właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego. Gdy obywatelstwo zmarłego jest nie ustalone lub gdy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie ma właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego o zgonie powiadamia się ministra właściwego ds. zagranicznych.

§ 2. 1. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego, o ile wyznanie to było znane pracownikowi socjalnemu, na cmentarzu komunalnym.

2. Sprawienie pogrzebu, o którym mowa w § 1 obejmuje w szczególności:

 1. przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie, ubranie,

 2. przechowywanie zwłok w domu pogrzebowym lub chłodni,

 3. dostarczenie trumny,

 4. przewóz zwłok karawanem,

 5. klepsydry,

 6. złożenie zwłok w grobie ziemnym,

 7. wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu znakiem wyznaniowym i tabliczką z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu,

 8. wniesienie opłat za korzystanie z cmentarza,

 9. oraz inne wymagane przepisami prawa.

§ 3. 1.Udział Gminy Pyrzyce w sprawieniu pogrzebu możliwy jest w formie:

 1. pogrzebu zleconego zakładowi pogrzebowemu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach,

 2. zasiłku celowego, celowego specjalnego lub celowego zwrotnego na sprawienie pogrzebu, przyznawanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach, na wniosek osoby ponoszącej koszty pochówku, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

§ 5.Traci moc uchwała Nr XXXIII/256/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zasad sprawowania pogrzebu przez Gminę Pyrzyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:19:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:19:50