Uchwała Nr XL/322/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XL/322/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 sierpnia 2005r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759) oraz art.9 ust.1, w związku z art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/406/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2001r. w granicach administracyjnych Gminy Pyrzyce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:20:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:20:44