Uchwała Nr XL/327/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakre


Uchwała Nr XL/327/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 sierpnia 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Szczecin w

sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu oświaty

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) w związku z art. 5a ust.2 pkt 1 art. 80 ust.1,2, 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia i udzielenia dotacji pomiędzy Gminą Pyrzyce, a Gminą Miasto Szczecin w sprawie realizacji zadań z zakresu oświaty dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dziecka - Andżeliki Pauksztełło zam. Stróżewo - Gmina Pyrzyce w przedszkolu publicznym w Szczecinie.

§ 2. Porozumienie zawiera się na okres jednego roku szkolnego tj. od 1 września 2006 r do 30 czerwca 2007 r.

§ 3. Treść porozumienia stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr XL/327/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 sierpnia 2005r.

P O R O Z U M I E N I E

w sprawie realizacji zadań z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Pyrzyce

zawarte w dniu .......................... 2005 roku pomiędzy:

Gminą Pyrzyce reprezentowaną przez:

Burmistrza Pyrzyc - Kazimierza Lipińskiego

a

Gminą Miasto Szczecin, reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta Szczecina - Mariana Jurczyka

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 5a ust. 2 pkt. 1, art. 80 ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 oraz Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141), art. 111 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póź. zm.), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), uchwały Nr XL/327/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia .2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu oświaty oraz uchwały Nr .................Rady Miasta Szczecina z dnia ..................... 2005 r. w sprawie współdziałania z Gminą Pyrzyce w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Miasta Szczecina strony postanawiają co następuje:

§ 1. Gmina Miasto Szczecin zobowiązuje się zapewnić miejsce dzieciom z Gminy Pyrzyce w Przedszkolu Publicznym funkcjonującym na terenie Szczecina.

§ 2. 1. Gmina Pyrzyce zobowiązuje się partycypować w kosztach utrzymania dzieci z terenu Gminy Pyrzyce w wysokości dopłat wnoszonych przez Gminę Miasto Szczecin do kosztów utrzymania każdego dziecka w przedszkolu publicznym.

2. Do 31 grudnia 2005 r. wysokość dopłaty Gminy Miasto Szczecin na jedno dziecko wynosi 345,94 zł miesięcznie.

§ 3. 1. Gmina Miasto Szczecin zobowiązuje się do przesyłania w okresach kwartalnych, w terminie do 15 każdego miesiąca następnego kwartału wykazu dzieci z terenu Gminy Pyrzyce uczęszczających do szczecińskich przedszkoli publicznych.

2. Gmina Miasto Szczecin zobowiązuje się do złożenia informacji o planowanej wysokości dopłaty na jedno dziecko w przedszkolu publicznym na rok następny, w terminie do 15 listopada roku poprzedniego. O ostatecznej wysokości dopłaty Gmina Szczecin poinformuje w terminie 14 dni od uchwalenia budżetu.

3. Gmina Miasto Szczecin będzie informowała każdorazowo o zmianie wysokości dopłaty na jedno dziecko z wyprzedzeniem miesięcznym.

§ 4. Gmina Pyrzyce będzie przekazywała dotację w terminie do 15 każdego miesiąca na konto: Urząd Miejski w Szczecinie PEKAO S.A. II/O Szczecin 35 nr: 1240 3927 1111 0000 4099 4075.

§ 5. 1. Porozumie zawarte zostanie na czas określony od 1 września 2006 r. do 30 czerwca 2007 r.

2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim

miesięcznym wypowiedzeniem.

§ 6. Porozumienie sporządzono w 5. jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron i jeden egzemplarz do publikacji.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od .................................... roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:24:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:24:51