Uchwała Nr XL/329/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kozielice i współdziałania w realizacji zadań w zakresie wychowania


Uchwała Nr XL/329/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 sierpnia 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kozielice i współdziałania w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, działających na terenie miasta Pyrzyce

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) w związku z art. 5a ust. 2 pkt 1 art. 80 ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781 z 2005r. Nr 17, poz.141) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pyrzyce a Gminą Kozielice, w sprawie realizacji zadań z zakresu oświaty dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych Gminy Pyrzyce.

§ 2. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

§ 3. Treść porozumienia stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr XL/329/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 sierpnia 2005r.

P O R O Z U M I E N I E

w sprawie realizacji zadań z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Kozielice

zawarte w dniu ........................................... roku pomiędzy:

Gminą Kozielice reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Kozielice - Edwarda Kicińskiego

a

Gminą Pyrzyce, reprezentowaną przez:

Burmistrza Pyrzyc - Kazimierza Lipińskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 5a ust. 2 pkt. 1, art. 80 ust.1, 2, 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 oraz Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141), art. 111 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póź. zm.), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), Uchwały Nr ........ Rady Gminy w Kozielicach z dnia ...........................2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pyrzyce w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu oświaty oraz Uchwały Nr XL/329/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kozielice i współdziałania w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, działających na terenie miasta Pyrzyce strony postanawiają, co następuje:

§ 1. Gmina Pyrzyce zobowiązuje się zapewnić miejsce dzieciom z Gminy Kozielice w przedszkolu publicznym funkcjonującym na terenie miasta Pyrzyce.

§ 2. 1. Gmina Kozielice zobowiązuje się partycypować w kosztach utrzymania dzieci z terenu Gminy Kozielice w wysokości dopłat wnoszonych przez Gminę Pyrzyce do kosztów utrzymania każdego dziecka w przedszkolu publicznym.

2. Do 31 grudnia 2005 r. wysokość dopłaty Gminy Pyrzyce na jedno dziecko wynosi 428,20 zł miesięcznie.

§ 3. 1. Gmina Pyrzyce zobowiązuje się do przesyłania w okresach kwartalnych, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca następnego kwartału wykazu dzieci z terenu Gminy Kozielice uczęszczających do pyrzyckich przedszkoli publicznych.

2. Gmina Pyrzyce zobowiązuje się do złożenia informacji o planowanej wysokości dopłaty na jedno dziecko w przedszkolu publicznym na rok następny w terminie do 15 listopada roku poprzedniego. O ostatecznej wysokości dopłaty Gmina Pyrzyce poinformuje w terminie 14 dni od uchwalenia budżetu.

3. Gmina Pyrzyce będzie informowała każdorazowo o zmianie wysokości dopłaty na jedno dziecko z wyprzedzeniem miesięcznym.

§ 4. Gmina Kozielice będzie przekazywała dotację w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na konto: Gmina Pyrzyce Bank PEKAO S.A. I/O Pyrzyce nr: 53124038971111000044799951.

§ 5. 1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony.

2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem.

§ 6. Porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron i jeden egzemplarz do publikacji.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia ................................. roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:26:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:26:25