Uchwała Nr XLI/333/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2005r. w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu stanowiących podstawę konst


Uchwała Nr XLI/333/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2005r.

w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i

wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli

płac w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz.1222) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1 Ustala się najniższe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach w wysokości 700,00 zł.

§ 2. Ustala się wartość jednego punktu w wysokości 6,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/376/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie ustalenia wartości jednego punktu (w złotych) dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia za pracę.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:32:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:32:10