Uchwała Nr XLI/334/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy


Uchwała Nr XLI/334/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2005r.

w sprawie zmiany regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) w związku z art.90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 69, poz.624, Nr 109, poz.1161, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.W Regulaminie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce - stanowiący załącznik do uchwały nr XXXV/270/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Stypendia szkolne mogą otrzymać osoby wymienione w § 1 ust. 1 znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe - jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie jest większa niż kwota określona w art.8 ust. 1 pkt. 2, ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Wysokość dochodu, która jest jednym z kryteriów przyznania stypendium w ramach kwoty o której mowa w ustawie o pomocy społecznej wynika z wielkości środków jakimi dysponuje Gmina Pyrzyce na ten cel w roku budżetowym, w którym podejmowana jest decyzja o przyznaniu stypendium oraz wysokości możliwie najniższego świadczenia miesięcznego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:33:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:33:20