Uchwała Nr XLI/340/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji


Uchwała Nr XLI/340/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2005r.

w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji

Na podstawie art.27 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1593, z 2002r. Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 10 poz.71, Nr 23 poz.192, Nr 11 poz.1020) w związku z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami (Dz.U. Nr 57, poz. 336) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1 W § 1 Uchwały Nr XI/78/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji punkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

-„ 2) Jan Marszałek - Z-ca Kierownika Wydziału

3) Grażyna Krystecka - Inspektor”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:42:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:42:53