Uchwała Nr XLI/341/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 29 września 2005r. w sprawie nabycia na rzecz gminy działek numer 59 i 65 w obrębie Krzemlin gmina Pyrzyce w zamian za zadłużenia


Uchwała Nr XLI/341/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

dnia 29 września 2005r.

w sprawie nabycia na rzecz gminy działek numer 59 i 65 w obrębie Krzemlin

gmina Pyrzyce w zamian za zadłużenia

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a i art.45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759) w związku z art.66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Nr 8, poz.60, z póź. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do nabycia na rzecz Gminy Pyrzyce od Władysława Szyszko działek rolnych numer 59 o powierzchni 2,73 ha i numer 65 o powierzchni 2,27 ha, położonych w obrębie Krzemlin Gmina Pyrzyce, w zamian za zadłużenia podatkowe w wysokości 16.708,56 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:43:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:43:15