Uchwała Nr XLI/343/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005


Uchwała Nr XLI/343/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2005r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,

z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 61 157zł

z tego:

- dochody własne o kwotę 61 157zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność - Urząd Miejski o kwotę 717zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 717zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 717zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 50 583zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność - szkoły,

gimnazjum o kwotę 50 583zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 50 583zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 9 857zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej -OSiR o kwotę 9 857zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w

postaci pieniężnej o kwotę 3 000zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 6 857zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 138 129zł

w tym:

- dochody własne o kwotę 138 129zł

z tego:

Dział 600 Transport i łączność - Urząd Miejski o kwotę 6 217zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 6 217zł

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 5 500zł

§ 2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych o kwotę 717zł

Dział 750 Administracja publiczna -

Urząd Miejski o kwotę 20 099zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 11 000zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 11 000zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 9 099zł

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 9 099zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 21 000zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat

lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych o kwotę 18 000zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat o kwotę 18 000zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych o kwotę 3 000zł

§ 0430 wpływy z opłaty targowej o kwotę 3 000zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 11 156zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 550zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

pieniężnej o kwotę 4 550zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 2 116zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 116zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze o kwotę 4 490zł

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 4 490zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 50 583zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność- szkoły,

gimnazjum o kwotę 50 583zł

§ 2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych o kwotę 50 583zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska - Urząd Miejski o kwotę 3 600zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 3 600zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 600zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego- Urząd Miejski o kwotę 2 060zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury o kwotę 2 060zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze o kwotę 2 060zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - o kwotę 23 414zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej -OSiR o kwotę 18 714zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze o kwotę 5 000zł

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 6 857zł

§ 2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych o kwotę 6 857zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność - UM o kwotę 4 700zł

§ 0830wpływy z usług o kwotę 4 700zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 878 200zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 878 200zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność- Urząd

Miejski o kwotę 64 100zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 64 100zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne- budowa ścieżki

rowerowej Pyrzyce-Mechowo o kwotę 64 100zł

Dział 750 Administracja Publiczna -

Urząd Miejski o kwotę 100 000zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 100 000zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne -

Gminna platforma cyfrowa o kwotę 100 000zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Urząd Miejski o kwotę 60 000zł

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 60 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 60 000zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska - Urząd Miejski o kwotę 590 000zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 590 000zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 590 000zł

  • uzbrojenie terenów Pyrzyce ul.Lipiańska - 400 000zł

  • system kanalizacji w gminie - opracowanie

dokumentacji technicznej - 190 000zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego - Urząd Miejski o kwotę 64 100zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury,

Świetlice i kluby o kwotę 60 000zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 60 000zł

  • adaptacja obiektu w m.Nowielin

dla potrzeb świetlicy wiejskiej - 60 000zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 4 100zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 100zł.

§4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 955 172zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 955 172zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność- Urząd

Miejski o kwotę 268 714zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 7 500zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 500zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne- budowa ścieżki

rowerowej etap I na odcinku od ul.

Stargardzkiej do ul.Ciepłowniczej o kwotę 261 214zł

Dział 710 Działalność usługowa- Urząd Miejski o kwotę 1 100zł

Rozdział 71035 Cmentarze o kwotę 1 100zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 100zł

Dział 750 Administracja publiczna -

Urząd Miejski o kwotę 60 000zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 60 000zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 60 000zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

Przeciwpożarowa - Urząd Miejski o kwotę 1 000zł

Dział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1 000zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 12 300zł

Rozdział 756047 Pobór podatków, opłat i nie

podatkowych należności

budżetowych o kwotę 12 300zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego o kwotę 12 300zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 99 921zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe- szkoły, UM o kwotę 9 921zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 237zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 482zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 202zł

Rozdział 80110 Gimnazja- UM o kwotę 90 000zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 90 000zł

  • modernizacja ciągów komunikacyjnych

w gimnazjum publicznym o kwotę 90 000zł

Dział 852 Pomoc społeczna- OPS o kwotę 9 040zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia

społeczne o kwotę 4 550zł

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 4 550zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4 490zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 4 490zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska - Urząd Miejski o kwotę 51 422zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach o kwotę 47 822zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 47 822zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 3 600zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne- system kanalizacji

sanitarnej dla Mechowa, Letnina, Górnego o kwotę 3 600zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Narodowego o kwotę 426 975zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury -UM o kwotę 2 060zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 060zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby- UM o kwotę 405 816zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne - budowa Domu

Kultury o kwotę 345 816zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne - adaptacja sklepu

na świetlicę wiejską i bibliotekę w

Krzemlinie o kwotę 60 000zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność - ZUT , UM o kwotę 19 099zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 599zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3 500zł

§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji pozostałym jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów

publicznych o kwotę 10 000zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 24 700zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

-OSiR o kwotę 10 000zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 10 000zł

Rozdział 92605Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu - UM o kwotę 10 000zł

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 10 000zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność - ZUT o kwotę 4 700zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 700zł

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1)Dochody ogółem 29 298 308zł

a)dochody własne 25 134 395zł

2)Wydatki ogółem 31 936 235zł

a) zadania własne 27 772 322zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:49:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:49:56