Uchwała Nr XLII/346/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Ryszewko i Nieborowo w gminie Pyrzyce

Nowa strona 1

 

Uchwała Nr XLII/346/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 października 2005r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Ryszewko i Nieborowo w gminie Pyrzyce

 

         Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

 

ROZDZIAŁ I.

Przepisy ogólne

 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XIII/91/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, zmienionej uchwałą Nr XXII/151/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej planem, który obejmuje tereny w obrębie Nieborowo i Ryszewko zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały, po stwierdzeniu zgodności niniejszej uchwały z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/406/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 5 października 2001 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2. Integralną częścią uchwały są załączniki:

1)       Załącznik Nr 1- rysunek planu w skali 1:1000;

2)       Załącznik Nr 2- wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce z oznaczeniem obszaru objętego niniejszą uchwałą;

3)       Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

4)       Załącznik Nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1)       strefie konserwatorskiej „W II” – obszar objęty częściową ochroną archeologiczną;

2)       strefie konserwatorskiej „W III” – obszar objęty ograniczoną ochroną archeologiczną;

3)       usługach – należy przez to rozumieć działalność, która służy zaspokajaniu potrzeb ludności z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz usług sportu i rekreacji;

4)       produkcji - należy przez to rozumieć działalność klasyfikowaną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, zajmującą się wytwarzaniem dóbr materialnych;

5)       wskaźniku intensywności zabudowy – stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji zabudowy na działce do powierzchni terenu działki;

6)       powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację;

7)       wysokości budynku - należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej najwyżej położonej krawędzi dachu.

§ 2. 1. Przedmiotem uchwały jest teren w obrębie:

1)      Nieborowo o powierzchni: ok. 31,22 ha;

2)      Ryszewko o powierzchni: ok. 34,74 ha.

2.      Tereny objęte planem przeznacza się zgodnie z oznaczeniem  literowym na:

1)      produkcję, składy i magazyny z dopuszczeniem usług – P/U;

2)      usługi z dopuszczeniem produkcji, składów i magazynów – U/P;

3)      usługi z dopuszczeniem obsługi komunikacji – U/KS;

4)      las - ZL;

5)      infrastrukturę – w zakresie elektroenergetyki – E;

6)      infrastrukturę – w zakresie kanalizacji sanitarnej – K;

7)      komunikację drogową - publiczną drogę główną ruchu przyspieszonego – KDgp;

8)      komunikację drogową - publiczną drogę zbiorczą – KDz;

9)      komunikację drogową - publiczną drogę lokalną – KDl;

10)  komunikację drogową - publiczną drogę dojazdową – KDd;

11)  komunikację drogową - niepubliczną – drogę wewnętrzną– KDW.

 

§ 3. 1. Obowiązującymi oznaczeniami graficznymi na rysunku planu są:

1)      linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania;

2)      nieprzekraczalne linie zabudowy;

3)      korytarze techniczne infrastruktury;

4)      symbole określające przeznaczenie terenów;

5)      strefa archeologiczna ochrony częściowej– W II;

6)      strefa archeologiczna ochrony ograniczonej – W III.

 

ROZDZIAŁ II.

Ustalenia ogólne

 

§ 4. 1.Ustalenia w zakresie ochrony dóbr kultury na terenach objętych planem w obszarze:

1)      stanowiska archeologicznego ochrony częściowej -W II;

2)      stanowiska archeologicznego ochrony ograniczonej -W III

zachodzi obowiązek przeprowadzenia ratowniczych badań archeologiczno-konserwatorskich wyprzedzających prace inwestycyjne (ww. badania przeprowadzane są w okresie od maja  - do października).

 

§ 5. 1. Zasady ochrony środowiska:

1)      obowiązuje ograniczenie uciążliwości działalności do granic własnej działki.  

 

§ 6. 1. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1)       obszar oddziaływania na ujęcie wód powierzchniowych na jeziorze Miedwie – planowana strefa ochrony pośredniej:

a)     do czasu ustanowienia stref ochronnych obowiązują ograniczenia:

-        zakaz wykonywania robót i czynności powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia,

-        zakaz przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych,

-        zakaz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

-        zakaz wydobywania surowców,

-        zakaz grzebania zwierząt,

-        zakaz lokalizacji ferm chowu lub hodowli zwierząt,

-        zakaz wprowadzania środków chemicznych do wód powierzchniowych,

-        zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji,
z wyłączeniem stacji benzynowych lokalizowanych za zgodą państwowego inspektora sanitarnego,

-        zakaz lokalizowania składowisk odpadów komunalnych lub przemysłowych;

2)       zakaz realizacji obiektów i urządzeń wodochłonnych jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszyć równowagę lokalnych zasobów wodnych;

3)       lokalizacja inwestycji wymagających sporządzenia raportu wpływu na środowisko wyłącznie po wykazaniu braku wpływu przedsięwzięcia na jakość i zasobność wód na ujęciach na jeziorze Miedwie i w Żabowie.

 

§ 7. 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1)      w obszarze korytarza technicznego napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia, zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na  stały pobyt ludzi;

2)      zakaz składowania materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów)
niż 5 m;

3)      w strefie kontrolowanej gazociągu średniego ciśnienia – w odległości mniejszej niż 0,5m od osi gazociągu:

a)     zakaz budowy obiektów budowlanych,

b)    zakaz lokalizowania stałych składów i magazynów,

c)     zakaz sadzenia drzew,

d)    zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji,

e)     dopuszcza się, za zgodą operatora sieci gazowej, urządzanie parkingów nad gazociągiem.

 

§ 8. 1. Zasady ochrony ładu przestrzennego:

1)      dopuszcza się przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia
i ułożenie jako linii podziemnej, w granicach własnych korytarzy technicznych oraz w liniach rozgraniczenia dróg na warunkach ich zarządcy;

2)      dopuszcza się przebudowę napowietrznej linii teletechnicznej i ułożenie jako linii podziemnej w liniach rozgraniczenia drogi 2KDz na warunkach zarządcy drogi;

3)      dopuszcza się likwidację sieci w korytarzach technicznych w uzgodnieniu z zarządcą sieci po uprzednim wykonaniu sieci w liniach rozgraniczenia dróg.

2. Zasady kształtowania ładu przestrzennego:

1)   zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzeń od strony drogi krajowej 1KDgp;

2)   dopuszcza się realizację ogrodzenia terenu od strony drogi o symbolu 1KDgp w formie zieleni izolacyjnej (żywopłotu) lub w formie ogrodzenia przesłoniętego od strony drogi 1KDgp zielenią izolacyjną.

 

§ 9. 1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)      ustala się uzupełnienie zieleni wysokiej i średniej wzdłuż dróg publicznych i wzdłuż granic własności;

2)      dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych w liniach rozgraniczenia dróg publicznych;

3)      obowiązek zapewnienia dostępności terenów i budynków użyteczności publicznej osobom niepełnosprawnym.

 

§ 10. 1. Miejsca postojowe (m.p.) przewidzieć w dostosowaniu do funkcji terenu w granicach własnych działek według wskaźnika  minimum:

1)      dla obiektów handlu - 1 m.p./ 30m2 p.sprz. (powierzchnia sprzedaży);

2)      dla obiektów usługowych i usługowo-handlowych - 1 m.p. /30 m2 p. sprz. lub usługowej;

3)      dla hurtowni:

a)        ze sprzedażą detaliczną - 1 m.p./ 60 m2 p. sprz.,

b)       bez sprzedaży detalicznej - 1 m.p./ 200 m2 p. sprz;

4)      dla obiektów gastronomicznych - 1 m.p./ 3 miejsca konsumpcyjne;

5)      dla stacji obsługi pojazdów - 5 m.p./1 stanowisko naprawcze;

6)      dla stacji paliw -10 m.p.;

7)      dla obiektów administracyjnych i technicznych - 1 m.p./ 60 m2 pow. całkowitej;

8)      dla każdych 4 zatrudnionych pracowników – 1m.p.;

9)      dla obiektu zamieszkania zbiorowego – 1 m.p. na 2 pokoje hotelowe.

     

      §  11. 1. Ogólne zasady budowy, rozbudowy i przebudowy sieci infrastruktury:

1)      ustala się utrzymanie istniejących sieci infrastruktury;

2)      dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i likwidację sieci na warunkach zarządcy tych sieci;

3)      planowane i przebudowane sieci uzbrojenia technicznego terenu prowadzić w liniach rozgraniczenia dróg, na warunkach zarządcy drogi, generalnie równolegle do linii rozgraniczenia;

4)      dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach innych niż w liniach rozgraniczenia dróg, po uzyskaniu zgody właściciela działki, pod warunkiem, że:

a)        nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tego terenu,

b)       zostanie zapewniony dostęp do sieci i urządzeń w celach ich konserwacji i usuwania awarii,

5)      zakaz realizacji nadziemnych sieci uzbrojenia technicznego, z zastrzeżeniem pkt 6;

6)      dopuszcza się realizację nadziemnych sieci uzbrojenia technicznego jako przyłączy o charakterze czasowym oraz infrastruktury oświetleniowej;

7)      dopuszcza się na terenach P/U i U/P z wyłączeniem terenu 2U/P, do czasu realizacji wodociągu lokalizację własnego ujęcia wody, pod warunkiem, że nie naruszy to równowagi lokalnych zasobów wodnych i nie wpłynie na zmniejszenie zasobności wód w ujęciach na jeziorze Miedwie i w Żabowie;

8)      dopuszcza się do czasu realizacji kanalizacji lokalizację zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków na własnej działce;

9)      dopuszcza się budowę niepublicznych trafostacji zlokalizowanych na terenach własnych użytkownika działki, w oparciu o zasoby zakładu energetycznego lub energię ekologiczną lub własne generatory energii z wyłączeniem lokalizacji farm wiatrowych.

      2. Powiązania zewnętrzne sieci infrastruktury technicznej:

1)      w zakresie sieci drogowej w granicach planu:

a)        ustala się utrzymanie systemu w zakresie:

-         istniejącej drogi krajowej (relacji Szczecin - Pyrzyce) spełniającej parametry drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego (30 m w liniach rozgraniczenia) oznaczonej w planie symbolem 1KDgp,

-         części istniejącej drogi powiatowej 2KDz  spełniającej parametry klasy drogi zbiorczej (20 m w liniach rozgraniczenia),

-         wyznaczonej drogi stanowiącej dojazd do działek położonych poza granicami opracowania planu oznaczonej w planie symbolem 1KDW,

b)       ustala się przebudowę systemu w zakresie:

-         skrzyżowania dróg powiatowych oznaczonych w planie symbolami 1KDz i 2KDz z  drogą krajową 1KDgp,

-         przebiegu i szerokości drogi 1KDz w dostosowaniu jej do parametrów drogi zbiorczej,

-         poszerzenia dróg stanowiących dojazdy do działek położonych poza granicami opracowania planu oznaczonej w planie symbolem 2KDW i 1KDd,

c)        ustala się rozbudowę systemu w zakresie budowy dróg oznaczonych symbolami: 1KDl, 2KDd, 3KDW i 4KDW;

2)      w zakresie sieci gazowej w granicach planu ustala się rozbudowę systemu sieci gazowej w oparciu o istniejącą sieć gazową średniego ciśnienia O 90 zlokalizowaną w liniach rozgraniczenia drogi 2KDz oraz w wyznaczonych w planie korytarzach technicznych (po śladzie dotychczasowej drogi powiatowej 1KDz);

3)      w zakresie sieci wodociągowej w granicach planu:

a)        ustala się rozbudowę systemu w oparciu o istniejącą sieć O 100 w liniach rozgraniczenia drogi 2KDz oraz w wyznaczonych w planie korytarzach technicznych (po śladzie dotychczasowej drogi powiatowej 1KDz),

b)       dopuszcza się rozbudowę systemu o magistralne sieci zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 z kierunku ujęcia wody w Ryszewku;

4)      w zakresie sieci energetycznej w granicach planu, ustala się rozbudowę systemu w oparciu o istniejącą napowietrzną sieć 15 kV poprowadzoną wzdłuż drogi 2KDz w terenie o symbolu 5P/U i wyznaczonych w planie korytarzach technicznych przechodzących przez teren 4U/P;

5)      w zakresie sieci telekomunikacyjnej w granicach planu:

a)        ustala się rozbudowę systemu sieci telekomunikacyjnej w oparciu o istniejące podziemne, linie telekomunikacyjne ułożone wzdłuż drogi 1KDgp w liniach rozgraniczenia terenów 5P/U, 6U/P,

b)       dopuszcza się rozbudowę systemu sieci telekomunikacyjnej w oparciu o istniejącą napowietrzną, docelowo podziemną linię telekomunikacyjną prowadzoną w liniach rozgraniczenia drogi 2KDz;

6)      w zakresie sieci kanalizacyjnej w granicach planu ustala się budowę systemu w oparciu o oczyszczalnię (docelowo przepompownię) w Żabowie zlokalizowaną poza granicą opracowania planu.

 

ROZDZIAŁ III.

Ustalenia szczegółowe

§ 12. 1. Przeznaczenie i użytkowanie terenów oznaczonych symbolem P/U:

1)   przeznacza się na produkcję, składy i magazyny tereny oznaczone symbolem:

a)        2P/U o powierzchni terenu: 6,03 ha,

b)       3P/U o powierzchni terenu: 5,05 ha,

c)        4P/U o powierzchni terenu: 3,64 ha,

d)       5P/U o powierzchni terenu: 13,06 ha,

e)        6P/U o powierzchni terenu: 15,99 ha;

2)   teren 1P/U o powierzchni: 4,94 ha przeznacza się na produkcję, składy i magazyny pod warunkiem połączenia i ponownego podziału działek zgodnie z ust. 6, w sposób zapewniający dostęp do drogi publicznej lokalnej 1KDl;

3)   w przypadku nie spełnienia warunku o którym mowa w pkt 2 na terenie 1P/U ustala się przeznaczenie rolnicze;

4)   dopuszcza się na terenach wskazanych w pkt 1:

a)                 usługi,

b)     niepubliczne urządzenia związane z infrastrukturą techniczną pod warunkiem zapewnienia dojazdu z drogi publicznej;

5)   na terenie 1P/U dopuszcza się usługi i niepubliczne urządzenia infrastruktury pod warunkiem połączenia i ponownego podziału działek zgodnie z ust. 6, w sposób zapewniający dostęp do drogi publicznej lokalnej 1KDl;

6)   dotychczasowe zagospodarowanie terenu – rolnicze;

7)   dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie terenu – wyłącznie związane z dotychczasowym zagospodarowaniem.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej -obowiązują ustalenia określone w § 4 na terenach:

1)      6P/U w obszarze stanowiska archeologicznego ochrony częściowej -W II;

2)      1P/U, 4P/U, 5P/U w obszarze stanowiska archeologicznego ochrony ograniczonej -W III.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)      w zakresie zabudowy:

a)                 ustala się lokalizację obiektów budowlanych zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy, określoną na rysunku planu,

b)     odległości od linii podziału na działki budowlane, w dostosowaniu do wymagań przeciwpożarowych oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

c)                 w obszarze korytarzy technicznych napowietrznej linii energetycznej 15kV i strefie kontrolowanej gazociągu, zlokalizowanych na terenie 4P/U, 5P/U i 6P/U, obowiązują zakazy § 7 uchwały,

d)     dopuszcza się zabudowę w obszarze korytarzy technicznych po likwidacji sieci infrastruktury;

2)      ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 20 % powierzchni działki;

3)      ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy na działce – 1,80;

4)      ustala się dopuszczalną powierzchnię zabudowy do 80% powierzchni działki;

5)      ustala się wysokość zabudowy planowanej - maksymalnie do 3 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyższą niż 12 m.

4. Geometria dachu - ustala się kąt o nachyleniu połaci głównych 5 –500.

5. Zasady kształtowania zabudowy tymczasowej:

1)   ustala się lokalizację budynku tymczasowego zgodnie z ustaleniami w ust. 3 pkt 1;

2)   wysokość zabudowy tymczasowej - do 1 kondygnacji nadziemnej, ale nie wyższa niż 6 m;

3)   obowiązują ustalenia dotyczące geometrii dachu jak w ust. 4.

6. Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości:

1)      dla terenu 1P/U dopuszcza się łączenie działek i ponowny podział zgodnie z przepisami odrębnymi pod warunkiem, że dla każdej nowo-wydzielonej działki, zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do drogi lokalnej 1KDl;

2)      w odniesieniu do terenów 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U obowiązują następujące zasady:

a)                 dla terenu 1P/U, 2P/U, 3P/U linie podziału na działki prowadzić równolegle do linii rozgraniczenia z terenem drogi 1KDgp i do istniejącego podziału na działki, zgodnie z zasadą określoną na załączniku nr 1,

b)     dla terenu 4P/U ustala się linie podziału równoległe i prostopadłe do linii rozgraniczenia z terenem 2ZL,

c)                 szerokość frontu nie może być mniejsza niż  50 m,

d)     minimalna powierzchnia nowo-wydzielonej działki nie może być mniejsza niż:

a)       0,4 ha w odniesieniu do terenów 2P/U 3P/U i 4P/U,

b)      0,6 ha w odniesieniu do terenów 1P/U,

e)                 dopuszcza się wykorzystanie terenu w całości pod jedną inwestycję;

3)      w odniesieniu do terenów 5P/U, 6P/U obowiązują następujące zasady podziału na działki:

a)                 generalnie na  terenie 5P/U linie podziału na działki prowadzić równolegle i prostopadle do drogi zbiorczej (2KDz),

b)     generalnie na  terenie 6P/U linie podziału na działki prowadzić prostopadle do drogi zbiorczej (2KDz) oraz równolegle i prostopadle do drogi wewnętrznej (3KDW), zgodnie z zasadą określoną na załączniku nr 1,

c)                 szerokość frontu nie może być mniejsza niż  60 m,

d)     minimalna powierzchnia nowo-wydzielonej działki nie może być mniejsza niż 0,8 ha,

e)                 dopuszcza się wykorzystanie terenu w całości pod jedną inwestycję.

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)      zakaz w odniesieniu do terenów 1P/U, 3P/U, 5P/U i 6P/U realizacji bezpośrednich zjazdów na drogę główną ruchu przyspieszonego1KDgp;

2)      dla terenu 1P/U ustala się dojazd drogą publiczną lokalną 1KDl;

3)      dla terenu 2P/U ustala się dojazd drogą publiczną lokalną 1KDl lub drogą o symbolu 2KDd;

4)     dla terenu 3P/U ustala się dojazd drogą publiczną o symbolu 2KDd;

5)      dla terenu 4P/U ustala się dojazd:

a)       drogą publiczną zbiorczą 1KDz,

b)      drogą publiczną lokalną 1KDl,

c)       drogę niepubliczną wewnętrzną 1KDW;

6)      dla terenu 5P/U ustala się dojazd:

a)                 drogą publiczną zbiorczą 2KDz,

b)     drogą niepubliczną wewnętrzną o symbolu 4KDW;

7)      dla terenu 6P/U ustala się dojazd:

a)                 drogą publiczną zbiorczą 2KDz,

b)     drogą niepubliczną wewnętrzną o symbolu 3KDW;

8)      zapewnić miejsca parkingowe zgodnie z § 10 w granicach własnej działki;

9)            w zakresie doprowadzenia wody:

a)                 ustala się dostawę wody z sieci planowanej w liniach rozgraniczenia dróg, na warunkach zarządcy sieci,

b)     dopuszcza się, do czasu realizacji wodociągu lokalizację własnego ujęcia wody, pod warunkiem, że nie naruszy to równowagi lokalnych zasobów wodnych i nie wpłynie na zmniejszenie zasobności wód w ujęciach na jeziorze Miedwie i w Żabowie;

10)  obsługa w zakresie odprowadzenia ścieków:

a)                  ustala się odprowadzenie ścieków do sieci planowanej w liniach rozgraniczenia dróg, na warunkach zarządcy sieci,

b)                  dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników do czasu realizacji kanalizacji;

11)  w zakresie odprowadzenia wód deszczowych:

a)        z dachów i wewnętrznych dróg na posesji (tzw. czystych) - poprzez zagospodarowanie w granicach działki własnej np. gromadzenie w basenach przeciwpożarowych,

b)       z placów postojowych dla samochodów, z dróg i stacji benzynowej parkingów ustala się odprowadzenie wód deszczowych poprzez separatory substancji ropopochodnych, do gruntu,

c)        zakaz odprowadzania wód opadowych z placów postojowych dla samochodów i z dróg  bezpośrednio do ziemi;

12)  w zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się dostawę z sieci planowanej w liniach rozgraniczenia drogi na warunkach zarządcy sieci;

13)        w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a)        ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci, planowanej w liniach rozgraniczenia drogi stanowiącej dojazd do działki, na warunkach zarządcy sieci,

b)       dopuszcza się w przypadku większego zapotrzebowania niż przewidziane, lokalizację stacji transformatorowej na terenie własnej działki;

14)        w zakresie ogrzewanie budynków ustala się ogrzewanie z indywidualnych źródeł ciepła;

15)  w zakresie gromadzenia odpadów stałych zapewnić miejsce na ich czasowe gromadzenie;

16)  w zakresie obsługi teletechnicznej  dopuszcza się, podłączenie działek do sieci teletechnicznej planowanej w liniach rozgraniczenia drogi, na warunkach zarządcy sieci.

8. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których nalicza się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:          

1)      dla terenu 1P/U - 30 %;

2)      dla terenu 2P/U - 30 %;

3)      dla terenu 3P/U - 30 %;

4)      dla terenu 4P/U - 30 %;

5)      dla terenu 5P/U - 30 %;

6)      dla terenu 6P/U - 30 %.

 

§ 13. 1. Przeznaczenie i użytkowanie terenów oznaczonych symbolem U/P:

1)   przeznaczona się na usługi tereny oznaczone symbolem:

a)        1U/P o powierzchni terenu: 1,43 ha,

b)       2U/P o powierzchni terenu: 1,68 ha;

2)   dopuszcza się na terenach 1U/P i 2U/P:

a)   produkcję, składy, magazyny,

b)     niepubliczne urządzenia związane z infrastrukturą techniczną pod warunkiem zapewnienia dojazdu z drogi publicznej;

3)   dotychczasowe zagospodarowanie terenów  1U/P i 2U/P – rolnicze;

4)   dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie terenu – wyłącznie związane z dotychczasowym użytkowaniem, funkcją podstawową lub dopuszczalną.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - na terenie 2U/P  występuje stanowisko archeologiczne ochrony częściowej -W II, obowiązują ustalenia określone w § 4.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)      w zakresie zabudowy:

a)                 ustala się lokalizację obiektów budowlanych zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy, określoną na rysunku planu,

b)     ustala się odległości zabudowy od linii podziału na działki budowlane, w dostosowaniu do wymagań przeciwpożarowych oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

c)                 w obszarze korytarzy technicznych napowietrznej linii energetycznej 15kV i strefie kontrolowanej gazociągu, zlokalizowanych na terenie 2U/P, obowiązują ustalenia § 7 uchwały,

d)     dopuszcza się zabudowę w obszarze korytarzy technicznych po likwidacji sieci infrastruktury;

2)      ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 20 % powierzchni działki;

3)      ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy na działce – 1,80;

4)      ustala się dopuszczalną powierzchnię zabudowy do 80% powierzchni działki;

5)      ustala się wysokość zabudowy planowanej - do 3 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyższa niż 12 m.

4. Geometria dachu - ustala się kąt o nachyleniu połaci głównych 5 –500

5. Zasady kształtowania zabudowy tymczasowej:

1)      ustala się lokalizację budynku tymczasowego zgodnie z ustaleniami w ust. 3 pkt 1;

2)      wysokość zabudowy tymczasowej - do 1 kondygnacji nadziemnej, ale nie wyższa niż 6 m;

3)      obowiązują ustalenia dotyczące geometrii dachu jak w ust. 4.

6. Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości:

1)      obowiązują następujące zasady podziału na działki:

a)                 szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż  30 m,

b)     minimalna powierzchnia nowo-wydzielonej działki nie może być mniejsza niż 0,4 ha

c)                 dopuszcza się wykorzystanie terenu w całości pod jedną inwestycję,

d)     nowo-wydzielone działki muszą mieć zapewniony dojazd z dróg stanowiących dojazd według ust. 7;

2)      w odniesieniu do terenów 1U/P linie podziału na działki prowadzić równolegle do linii rozgraniczenia z terenem 2ZL;

3)      w odniesieniu do terenów 2U/P linie podziału na działki prowadzić prostopadle i równolegle do linii rozgraniczenia z terenem 1U/KS.

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)      zakaz w odniesieniu do terenu 2U/P realizacji bezpośrednich zjazdów na drogę główną ruchu przyspieszonego 1KDgp;

2)      dla terenu 1U/P ustala się dojazd drogą publiczną lokalną 1KDl;

3)      dla terenu 2U/P ustala się dojazd drogą publiczną zbiorczą 1KDz;

4)      zapewnić miejsca parkingowe z uwzględnieniem § 10 w granicach własnej działki;

5)      ustala się zasady obsługi infrastrukturą według § 12 ust. 7 pkt od 9 - do 16.

8. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których nalicza się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:          

1)      dla terenu 1U/P - 30 %;

2)      dla terenu 2U/P - 30 %.

 

§ 14. 1. Przeznaczenie terenu:

1)   przeznacza się teren oznaczony symbolem 1U/KS o powierzchni terenu: 2,08 ha, na usługi;

2)   dopuszcza się:

a)     obsługę komunikacji, w tym stacje benzynowe,

b)     niepubliczne urządzenia związane z infrastrukturą techniczną pod warunkiem zapewnienia dojazdu z drogi publicznej;

3)   dotychczasowe zagospodarowanie terenu – rolnicze;

4)   dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie terenu – wyłącznie związane z dotychczasowym użytkowaniem, funkcją podstawową lub dopuszczalną.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)      w zakresie zabudowy:

a)                 ustala się lokalizację obiektów budowlanych zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy, określoną na rysunku planu,

b)     ustala się odległości zabudowy od linii podziału na działki budowlane, w dostosowaniu do wymagań przeciwpożarowych oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

c)                 w obszarze korytarzy technicznych sieci infrastruktury i strefie kontrolowanej gazociągu, obowiązują ustalenia § 7 uchwały,

d)     dopuszcza się zabudowę w obszarze korytarzy technicznych po likwidacji sieci infrastruktury;

2)      ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 20 % powierzchni działki;

3)      ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy na działce – 1,80;

4)      ustala się dopuszczalną powierzchnię zabudowy do 80% powierzchni działki;

5)      ustala się wysokość zabudowy planowanej - do 3 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyższa niż 12 m.

3. Geometria dachu - ustala się kąt o nachyleniu połaci głównych 5 –500

4. Zasady kształtowania zabudowy tymczasowej:

1)      ustala się lokalizację budynku tymczasowego zgodnie z ustaleniami w ust. 2 pkt 1;

2)      wysokość zabudowy tymczasowej - do 1 kondygnacji nadziemnej, ale nie wyższa niż 6 m;

3)      obowiązują ustalenia dotyczące geometrii dachu jak w ust. 3.

5. Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości:

1)      obowiązują następujące zasady:

a)                 szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż  30 m,

b)     minimalna powierzchnia nowo-wydzielonej działki nie może być mniejsza niż 0,4 ha,

c)                 dopuszcza się wykorzystanie terenu w całości pod jedną inwestycję,

d)     nowo-wydzielone działki muszą mieć zapewniony dojazd z drogi 1KDz;

2)      nowe linie podziału na działki prowadzić równolegle i prostopadle do linii rozgraniczenia  terenu 4P/U z terenem 2ZL.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1)      zakaz realizacji bezpośrednich zjazdów na drogę główną ruchu przyspieszonego 1KDgp,

2)      ustala się dojazd drogą publiczną zbiorczą 1KDz.

7. Ustala się stawkę procentową, na podstawie których nalicza się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu 1U/KS w wysokości  30 %.

 

§ 15. 1. Przeznaczenie i użytkowanie terenów oznaczonych symbolem ZL:

1)   przeznacza się na gospodarkę leśną tereny oznaczone symbolem: 

a)        1ZL o powierzchni terenu: 3,71 ha,

b)       2ZL o powierzchni terenu: 1,11 ha;

2)   dopuszcza się lokalizację miejsc rekreacji – uwzględnić w planie urządzenia lasu potrzeby w tym zakresie;

3)   dotychczasowe zagospodarowanie terenu – leśne i rolnicze;

4)   dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie terenu – wyłącznie związane z dotychczasowym użytkowaniem, bez prawa zabudowy.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej -
- na terenie 2ZL w obszarze stanowiska archeologicznego ochrony ograniczonej -W III obowiązują ustalenia określone w § 4.

3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej:

1)      lokalizacja obiektów małej architektury (ławek, kapliczek) i ścieżek w dostosowaniu do  lokalizacji cennych zadrzewień i siedlisk zwierząt zagrożonych wyginięciem;

2)      zakaz grodzenia.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)      ustala się zakaz zabudowy;

2)      ustala się powierzchnię biologicznie czynną terenu -minimum 90%.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1)      zakaz sadzenia drzew w korytarzu technicznym napowietrznej linii elektrotechnicznej;

2)      zakaz zabudowy kubaturowej na terenie, ze względu na występowanie chronionych gatunków roślin i zwierząt w tym zagrożonych wyginięciem.

6. Zasady kształtowania zabudowy tymczasowej - zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej.

7. Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości:

1)      dopuszcza się łączenie działek w celu utworzenia jednej działki w liniach rozgraniczenia terenu;

2)      dopuszcza się podział terenu:

a)     w odniesieniu do terenu 1ZL – linie podziału na działki prowadzić równolegle do drogi 1KDGp,

b)    w odniesieniu do terenu 2ZL – linie podziału na działki prowadzić prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczenia z terenem 4P/U.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1)      zakaz w odniesieniu do terenów 1ZL realizacji bezpośrednich zjazdów na drogę główną ruchu przyspieszonego 1KDgp,

2)      dla terenu 1ZL i 2ZL ustala się dojazd drogą publiczną lokalną 1KDl.

9. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których nalicza się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1)      dla terenu 1ZL w wysokości  0 %;

2)      dla terenu 2ZL w wysokości  0 %.

 

§ 16. 1. Przeznaczenie i użytkowanie terenów oznaczonych symbolem E i K:

1)   przeznacza się na infrastrukturę techniczną elektroenergetyczną - stacje transformatorowe tereny oznaczone symbolami:

a)        1E o powierzchni terenu: 0,006 ha,

b)       2E o powierzchni terenu: 0,004 ha,

c)        3E o powierzchni terenu: 0,01 ha,

d)       4E o powierzchni terenu: 0,003 ha;

2)   przeznacza się na infrastrukturę techniczną – przepompownie ścieków, tereny oznaczone symbolami:

a)        1K o powierzchni terenu: 0,007 ha,

b)       2K o powierzchni terenu: 0,004 ha,

c)        3K o powierzchni terenu: 0,011 ha;

3)   dotychczasowe zagospodarowanie terenu – rolnicze;

4)   zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu funkcją nie związaną z przeznaczeniem terenu.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)      ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną terenu 2 %;

2)      przepompownie w formie urządzeń podziemnych;

3)      dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych parterowych sytuowanych na granicy z działką budowlaną na terenach oznaczonych symbolem 1E, 2E, 3E w odległości minimum 4 m od linii rozgraniczenia z drogą;

4)      na terenie 1E obiekt budowlany lokalizować uwzględniając nieprzekraczalną linię zabudowy.

3. Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczenia funkcji.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)      dla terenu 1E, 2E i 1K ustala się dojazd drogą publiczną lokalną 1KDl;

2)      dla terenu 2K  ustala się dojazd drogą wewnętrzną 1KDW;

3)      dla terenu 3E, 4E i 3K ustala się dojazd drogą publiczną zbiorczą 2KDz;

4)      dostawy i odprowadzenie  mediów w oparciu o zasady określone w § 11 uchwały z dróg stanowiących dojazd do działek.

5. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których nalicza się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1)      dla terenów: 1E, 2E, 3E, 4E w wysokości  0 %;

2)      dla terenów: 1K, 2K, 3K w wysokości  0 %.

 

§ 17. 1. Przeznaczenie i użytkowanie terenów oznaczonych symbolami: KDgp, KDz, KDl, KDd, KDW:

1)      teren o symbolu 1KDgp o powierzchni terenu: 2,32 ha, na infrastrukturę techniczną  drogową publiczną o parametrach:

a)                 klasa drogi - droga główna ruchu przyspieszonego,

b)     kategoria drogi – droga krajowa;

2)      tereny o symbolach: 1KDz o powierzchni: 0,88 ha i 2KDz o powierzchni: 1,31 ha przeznacza się na infrastrukturę techniczną drogową publiczną o parametrach:

a)     klasa drogi -  droga zbiorcza,

b)    kategoria drogi - powiatowa;

3)      teren o symbolu 1KDl o powierzchni terenu: 1,02 ha przeznacza się na infrastrukturę techniczną  drogową publiczną o parametrach:

a)     klasa drogi – droga lokalna,

b)    kategoria drogi  -  gminna;

4)      tereny o symbolu 1KDd o powierzchni terenu: 0,05 ha i 2KDd o powierzchni terenu: 0,54 ha przeznacza się na infrastrukturę drogową publiczną o parametrach:

a)     klasa drogi – droga dojazdowa,

b)    kategoria drogi  -  gminna;

5)      tereny o symbolu 1KDW o powierzchni terenu: 0,24 ha, 3KDW o powierzchni terenu: 0,39 ha, 4KDW o powierzchni terenu: 0,33 ha przeznacza się na infrastrukturę techniczną  drogową – droga niepubliczna wewnętrzna, stanowiąca drogę pożarową dla wydzielonych działek na terenach o symbolach 4P/U, 5P/U i 6P/U;

6)      teren o symbolu 2KDW o powierzchni terenu: 0,12 ha przeznacza się na infrastrukturę techniczną  drogową – droga niepubliczna wewnętrzna, umożliwiająca dostęp do działek rolnych poza granicą opracowania planu;

7)      dotychczasowe zagospodarowanie terenu – drogowe i rolnicze;

8)      dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie terenu – wyłącznie związane z dotychczasowym użytkowaniem, bez prawa zabudowy.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - obowiązują ustalenia określone w § 4:

1)      na terenie 3KDW w obszarze występowania stanowiska archeologicznego ochrony częściowej -W II;

2)      na terenie 1KDl i 1KDz w obszarze występowania stanowiska archeologicznego ochrony ograniczonej -W III.

3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)      zachować aleję drzew wzdłuż drogi1KDgp;

2)      zakaz wycinki zieleni wysokiej i średniej nie uzasadnionych względami bezpieczeństwa, z wyłączeniem cięć sanitarnych;

3)      lokalizacja w liniach rozgraniczenia dróg publicznych reklam, wymaga zgody zarządcy drogi.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

1)      określa się szerokość w liniach rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem planu:

a)                 drogi głównej ruchu przyspieszonego1KDgp – 30 m,

b)     drogi zbiorczej 1KDz i 2KDz – 20 m,

c)                 drogi lokalnej 1KDl  oraz dróg o symbolu 3KDW i 4KDW – 12 m,

d)     dróg dojazdowych 1KDd i 2KDd – 10 m,

e)                 drogi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem planu;

2)      drogi wymienione w pkt 1 ustala się jako jedno-jezdniowe;

3)      ustala się ścięcia na skrzyżowaniach dróg 10 x10 m, ze względu na przeznaczenie terenów na ruch pojazdów ciężarowych;

4)      na zakończeniu dróg będących drogami pożarowymi (dotyczy drogi 3KDW, 4KDW i 1KDW) ustala się lokalizację placu manewrowego zgodnie z rysunkiem planu.

5. Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości - ustala się łączenie i ponowny podział wyłącznie w celu utworzenia jednej  działki na całości terenu.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)      zakaz bezpośrednich zjazdów na działki z drogi głównej ruchu przyspieszonego1KDgp;

2)      zjazdy z drogi głównej ruchu przyspieszonego wyłącznie poprzez drogi zbiorcze 1KDz i 2KDz;

3)      dopuszcza się lokalizację parkingów wzdłuż dróg jeżeli nie ograniczy to widoczności na tych drogach, z wyłączeniem drogi głównej ruchu przyspieszonego 1KDgp.

7. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której nalicza się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów 1KDgp, 1KDz, 2KDz, 1KDl, 1KDd, 2KDd, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW w wysokości  0 %.

 

§ 18. 1. W zakresie infrastruktury technicznej:

1)   sieci wodociągowej:

a)                 ustala się utrzymanie sieci O150 o przebiegu w terenach: 4P/U, 1KDz, 1U/KS, 1KDgp, 6P/U i 2KDz,

b)     dopuszcza się przebudowę sieci wymienionej w lit. a w celu ułożenia w liniach rozgraniczenia dróg 1KDz, 1KDgp i 2KDz,

c)     ustala się budowę sieci O 60 ÷ 300:

-          w liniach rozgraniczenia dróg 1KDl, 2KDd,

-          w liniach rozgraniczenia dróg 1KDW,

-          w liniach rozgraniczenia dróg 3KDW i 4KDW,

d)     ustala się budowę sieci O 150 ÷ 500 w liniach rozgraniczenia dróg: 1KDz, 2KDz i przepustem w terenie 1KDgp;

2)   sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej:

a)                 ustala się budowę sieci O 63 ÷ 150:

-          w liniach rozgraniczenia dróg: 1KDW i 1KDz z doprowadzeniem do planowanej kanalizacji grawitacyjnej w drodze 1KDz,

-          w liniach rozgraniczenia dróg: 1KDl i 1KDz z doprowadzeniem do planowanej kanalizacji tłocznej w drodze 2KDz i w korytarzu technicznym na terenie 6P/U,

b)     ustala się budowę sieci O 90 ÷ 200 w liniach rozgraniczenia drogi 2KDz oraz w korytarzu technicznym na terenie 6P/U w kierunku oczyszczalni (docelowo przepompowni) w Żabowie;

3)   sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

a)                 ustala się budowę sieci O 100 ÷ 200 w liniach rozgraniczenia dróg: 1KDW,

b)     ustala się budowę sieci O 100 ÷ 300:

-          w liniach rozgraniczenia dróg: 1KDz, 1KDl i 2KDd,

-          w liniach rozgraniczenia dróg: 2KDz,

-          w liniach rozgraniczenia dróg: 3KDW, 4KDW,

c)                 ustala się budowę sieci O 200 ÷ 400 w terenie 2KDz na odcinku od skrzyżowania z drogami 3KDW i 4KDW;

4)      sieci gazowej:

a)     ustala się utrzymanie sieci O 90 w liniach rozgraniczenia terenów: 1KDW, 4P/U, 1KDz, 1U/KS, 2U/P, 1KDgp, 6P/U i 2KDz,

b)    dopuszcza się przebudowę sieci wymienionej w lit. a w celu ułożenia w liniach rozgraniczenia dróg 1KDz, 1KDgp i 2KDz,

c)     dopuszcza się budowę sieci O 60 ÷ 90:

-          w liniach rozgraniczenia drogi 1KDW,

-          w liniach rozgraniczenia drogi 1KDl i 2KDd,

-          w liniach rozgraniczenia drogi 3KDW i 4KDW;

5)      sieci energetycznej:

a)     ustala się utrzymanie napowietrznej linii 15kV w liniach rozgraniczenia terenów: 2ZL, 4P/U, 1KDz, 1U/KS, 1KDgp, 6P/U, 2KDz, 5P/U, 4KDW,

b)    dopuszcza się przebudowę sieci w całości lub części w granicach planu, wymienionej w lit. a w celu ułożenia jako podziemnej w liniach rozgraniczenia dróg 1KDW, 1KDz, 1KDgp i 2KDz,

c)     ustala się budowę napowietrznej linii 15kV:

-          w liniach rozgraniczenia terenów: 5P/U, 2KDz i 3E,

-          w liniach rozgraniczenia terenu: 5P/U,

-          w liniach rozgraniczenia terenów: 4E,

-          w liniach rozgraniczenia terenów: 1KDz, 1KDl i 2E,

-          w liniach rozgraniczenia terenów: 1KDz, 1KDl i 1E,

d)    dopuszcza się budowę podziemnej linii 15kV:

-          w liniach rozgraniczenia terenów: 1KDz, 1KDW,

-          w liniach rozgraniczenia terenów: 2KDd,

-          w liniach rozgraniczenia terenów: 3KDW i 4KDW,

e)     ustala się budowę sieci energetycznej podziemnej 0,4 kV:

-          w liniach rozgraniczenia dróg: 2KDz, 1KDz, 2KDz, 1KDl i przepustem w 1KDgp, 1KDl i 2KDd, 1KDW i 1KDz, 3KDW, 4KDW;

6)      dopuszcza się budowę sieci oświetleniowej podziemnej 0,4 kV i urządzeń oświetleniowych wzdłuż wszystkich dróg publicznych wyznaczonych w planie i dróg wewnętrznych;

7)      sieci teletechniczne:

a)     ustala się utrzymanie podziemnej:

-          magistrali światłowodowej w liniach rozgraniczenia terenów: 1P/U, 3P/U, 1ZL, 1KDz, 1U/KS, 2U/P,

-          linii teletechnicznej w liniach rozgraniczenia terenów: 5P/U, 2KDz, 6P/U,

b)    dopuszcza się przebudowę podziemnej linii teletechnicznej w terenie 6P/U i ułożenie jej poza nieprzekraczalną linię zabudowy,

c)     ustala się utrzymanie napowietrznej linii teletechnicznej w liniach rozgraniczenia terenów 6P/U, 2KDz,

d)    dopuszcza się przebudowę sieci o której mowa w lit. c, w celu ułożenia jej jako podziemnej w liniach rozgraniczenia 2KDz,

e)     dopuszcza się budowę sieci teletechnicznej jako podziemną w liniach rozgraniczenia wszystkich dróg publicznych wyznaczonych w planie i dróg wewnętrznych.

 

ROZDZIAŁ IV.

Ustalenia końcowe

 

§ 19 1. Zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr GZ.tr.057-602-289/05  z dnia 06.07.2005 r. dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych III klasy o powierzchni 19,23 ha na cele nierolnicze.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr SR-R-6-7711-28/2005  z dnia 14 lipca 2005 r. dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych IV klasy o powierzchni 28,44 ha na cele nierolnicze.

     

      § 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

     

      § 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega ogłoszeniu na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 

Przewodniczący Rady

 

Artur Marcinkiewicz

 

 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLII/346/05

Rady   Miejskiej   w   Pyrzycach

z dnia 27 października 2005r.

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie

w sprawie uwag wniesionych do projektu planu

 

 

                Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i  zagospodarowaniu   przestrzennym   ( Dz.  U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Rada Miejska w Pyrzycach rozstrzyga co następuje :

 

Do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Ryszewko i Nieborowo w gminie Pyrzyce wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko w siedzibie Urzędu Miasta w  Pyrzycach mieszczącego się przy 
Pl. Ratuszowym  w  dniach  od  25 lipca 2005 r. do 16 sierpnia 2005 r. nie wniesiono uwag zgodnie z wykazem uwag stanowiących integralną część dokumentacji formalno – prawnej prac planistycznych.

 

 

 

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLII/346/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia  27 października 2005r.

 

 

ROZTRZYGNIĘCIE

 

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczy terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce (mpzp) położonego w obrębie  RYSZEWKO i  NIEBOROWO w granicach określonych w załączniku nr 1 na rysunku planu

 

                Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zm.) Rada Miejska w Pyrzycach rozstrzyga co następuje:

 

§1. Przewidywany zakres realizacji zadań własnych gminy:

1. Zadania realizowane jako samodzielne:

2)       droga lokalna 1KDl

                                     i.            parametry: długość  812 m, szerokość 12,0 m, powierzchnia 10.246 m2.

                                    ii.            własność - Agencji Nieruchomości Rolnej + osoby prywatne,

                                  iii.            nabycie - od ANR nieodpłatnie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zm.), od osób prywatnych w drodze wykupu, wywłaszczenia lub porozumienia - umowy,

                                  iv.            przewidywane koszty wykupu - 39.870 zł

                                    v.            przewidywane koszty budowy - 1.926.248 zł

                                  vi.            zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - II etap realizacji,

3)       droga dojazdowa 1KDd

                                     i.            parametry: długość  50 m, szerokość 10,0 m, powierzchnia 532 m2

                                    ii.            własność - Miasto Pyrzyce,

                                  iii.            przewidywane koszty budowy - 100.016 zł

                                  iv.            zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - III etap realizacji,

4)       droga dojazdowa 2KDd

                                     i.            parametry: długość  484 m, szerokość 10,0 m, powierzchnia 5.366 m2

                                    ii.            własność - Agencji Nieruchomości Rolnej + osoby prywatne,

                                  iii.            nabycie - od ANR nieodpłatnie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zm.), od osób prywatnych w drodze wykupu, wywłaszczenia lub porozumienia - umowy,

                                  iv.            przewidywane koszty wykupu - 1.900 zł

                                    v.            przewidywane koszty budowy - 1.008.808 zł

                                  vi.            zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - II etap realizacji,

5)       urządzenia infrastruktury kanalizacyjnej 1K:

                                     i.            powierzchnia 72 m2

                                    ii.            własność - Miasto Pyrzyce i ANR,

                                  iii.            nabycie - od ANR nieodpłatnie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zm.),

                                  iv.            przewidywane koszty wykupu - 0 zł

                                    v.            budowy - 34.500 zł,

                                  vi.            zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - I etap realizacji,

6)       urządzenia infrastruktury kanalizacyjnej 2K:

                                     i.            powierzchnia 44 m2

                                    ii.            własność - ANR,

                                  iii.            nabycie - od ANR nieodpłatnie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zm.),

                                  iv.            przewidywane koszty wykupu - 0 zł

                                    v.            budowy - 34.500 zł,

                                  vi.            zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - III etap realizacji,

7)        urządzenia infrastruktury kanalizacyjnej 3K:

                                     i.            powierzchnia 105 m2

                                    ii.            własność - osoby prywatnej,

                                  iii.            nabycie - w drodze wykupu, wywłaszczenia lub porozumienia - umowy,

                                  iv.            przewidywane koszty wykupu - 819 zł

                                    v.            budowy - 34.500 zł,

                                  vi.            zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - I etap realizacji,

8)       sieci infrastruktury wodociągowej:

                                     i.            Ø 150 - o długości 430,0 mb - koszt budowy 159.960zł - zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - I etap realizacji,

                                    ii.            Ø 60 - Ø 300 o długości 1296,0 mb - koszt budowy 482.112,0 zł - zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - II etap realizacji,

                                  iii.            Ø 150 - Ø 500 o długości 1.248,0 mb - koszt budowy 464.256,0 zł - zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - I etap realizacji, (w tym na odcinku o długości ok. 1000,0 mb do ujęcia poza granicą opracowania mpzp - 327000,0 zł),

9)       sieci infrastruktury kanalizacyjnej grawitacyjnej:

                                     i.            Ø 100 ÷ 200 o długości 257,0 mb - koszt budowy 64.764zł - zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - III etap realizacji,

                                    ii.            Ø 100 ÷ 300 o długości 1.144,0 mb - koszt budowy 338.624 zł - zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - I etap realizacji,

                                  iii.            Ø 100 ÷ 300 o długości 960,0 mb - koszt budowy 284.160 zł- zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - II etap realizacji,

                                  iv.            Ø 200 ÷ 400 o długości 170,0 mb - koszt budowy 50.320 zł - zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - I etap realizacji,

10)    sieci infrastruktury kanalizacyjnej tłocznej:

                                     i.            Ø 63 ÷ 150 o długości 220,0 mb - koszt budowy 49.060 zł - zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - III etap realizacji,

                                    ii.            Ø 63 ÷ 150 o długości 500,0 mb - koszt budowy 111.500 zł - zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - II etap realizacji,

                                  iii.            Ø 90 ÷ 200 o długości 1018,0 mb - koszt budowy 227.014zł - zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - I etap realizacji, (w tym na odcinku o długości ok. 1.000 mb do ujęcia poza granicą opracowania mpzp - 223.000 zł).

 

      2. Zadania realizowane w porozumieniu z innymi jednostkami:

1)       droga zbiorcza 1KDz

                                  iv.            parametry: długość  430m, szerokość 20,0 m, powierzchnia 8.801 m2.

                                    v.            własność - Agencji Nieruchomości Rolnej + Powiat Pyrzycki,

                                  vi.            nabycie - od ANR nieodpłatnie przekazanie na rzecz samorządu powiatu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zm.),

                                 vii.            przewidywane koszty wykupu - 0 zł

                               viii.            przewidywane koszty przebudowy poniesione przez Miasto, w kosztach mogą  partycypować w ramach porozumienia Powiat Pyrzycki oraz Skarb Państwa w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą krajową 1KDgp - 1.620.560 zł

2)       droga zbiorcza 2KDz

                                   ix.            parametry: długość  818 m, szerokość 20,0 m, powierzchnia 13.062 m2.

                                    x.            własność - prywatna+ Powiat Pyrzycki,

                                   xi.            nabycie - od osób prywatnych w drodze wykupu, wywłaszczenia lub porozumienia - umowy,

                                 xii.            przewidywane koszty wykupu - 15.444 zł

                                xiii.            przewidywane koszty przebudowy poniesione przez Miasto,  w kosztach mogą  partycypować w ramach porozumienia Powiat Pyrzycki oraz Skarb Państwa w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą krajową 1KDgp - 372.240 zł,

3)       urządzenia infrastruktury 1E:

                                xiv.            powierzchnia 56 m2

                                 xv.            własność - osoby prywatnej,

                                xvi.            nabycie - w drodze wykupu, wywłaszczenia lub porozumienia - umowy,

                              xvii.            przewidywane koszty wykupu - 437 zł

                             xviii.            budowy - 26.000 zł,

                                xix.            zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - III etap realizacji,

4)       urządzenia infrastruktury energetycznej 2E:

                                  xx.            powierzchnia 43 m2

                                xxi.            własność - ANR,

                               xxii.            nabycie - od ANR nieodpłatnie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zm.),

                             xxiii.            przewidywane koszty wykupu - 0 zł

                             xxiv.            budowy - 26.000 zł

                               xxv.            zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - II etap realizacji,

5)       urządzenia infrastruktury energetycznej 3E:

                             xxvi.            powierzchnia 98 m2

                            xxvii.            własność - osoby prywatnej,

                          xxviii.            nabycie - w drodze wykupu, wywłaszczenia lub porozumienia - umowy,

                              xxix.            przewidywane koszty wykupu - 764 zł

                               xxx.            budowy - 26.000 zł,

                              xxxi.            zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - I etap realizacji,

6)       urządzenia infrastruktury energetycznej 4E:

                            xxxii.            powierzchnia 25m2

                           xxxiii.            własność - osoby prywatnej,

                           xxxiv.            nabycie - w drodze wykupu, wywłaszczenia lub porozumienia - umowy,

                            xxxv.            przewidywane koszty wykupu - 195 zł

                           xxxvi.            budowy - 26.000 zł,

                         xxxvii.            zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - III etap realizacji,

7)       sieci infrastruktury energetycznej:

                        xxxviii.            15 kV o długości 526,0 mb - koszt przebudowy 104.674 zł - zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - III etap realizacji,

                           xxxix.            15 kV o długości 520,0 mb - koszt budowy 103.480 zł - zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - II etap realizacji,

                                   xl.            15 kV o długości 180,0 mb - koszt budowy 35.820 zł - zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - I etap realizacji,

                                 xli.            0,4 kV o długości 1.248,0 mb - koszt budowy 112.320 zł - zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - I etap realizacji,

                                xlii.            0,4 kV o długości 1.248,0 mb - koszt budowy 112.320 zł - zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - II etap realizacji,

                              xliii.            0,4 kV o długości 257,0 mb - koszt budowy 23.130 zł - zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - III etap realizacji,

                              xliv.            oświetlenie - 1.248,0 mb - koszt budowy 116.064 zł - zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - I etap realizacji,

                                xlv.            oświetlenie - 1.296 mb - koszt budowy 120528 zł - zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - II etap realizacji,

8)       sieci infrastruktury gazowej:

                              xlvi.            Ø 90 o długości 430,0 mb - koszt budowy 74.820 zł - zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - I etap realizacji,

                             xlvii.            Ø 60 - Ø 90 o długości 1.296 mb - koszt budowy 226.800 zł - zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - II etap realizacji,

                           xlviii.            Ø 60 - Ø 90 o długości 257 mb - koszt budowy 44.718 zł - zadanie wieloletnie (powyżej 1 roku) - III etap realizacji.

§ 2. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zadania własne gminy.

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:

1.  Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i prawem ochrony środowiska.

2.  Sposób realizacji inwestycji określonych w § 1 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu.

3.  Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1, będzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gmin, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), przy czym:

1)    wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu miasta ustalone zostaną w uchwale budżetowej;

2)    wszystkie wykazane inwestycje, ujęte zostaną w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, zwanym "Wieloletnie programy inwestycyjne",

3)    źródłem finansowania będą:

-         dochody własne,

-         dotacje,

-         kredyty, pożyczki preferencyjne, obligacje,

-         środki pomocowe UE,

4)    kwoty przewidziane na realizację inwestycji mogą ulegać zmianie w zależności od aktualnych stawek rynkowych.

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg w terenach funkcjonalnych 1KDz i 2KDz, wskazanych w załączniku nr 1 do uchwały, finansowane będą przez budżet miasta, w kosztach mogą partycypować w ramach porozumienia Powiat Pyrzycki oraz Skarb Państwa.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostaną sfinansowane przez budżet miasta.

3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej, realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami).

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-12-2005 11:16:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-12-2005 11:16:55