Uchwała Nr XLII/347/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2005r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalnoś


Uchwała Nr XLII/347/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 października 2005r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na rok 2006.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.19 i art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203), oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135, z 2005r. Nr 155, poz.1298 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Przyjmuje się Program współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik

do Uchwały Nr XLII/347/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 października 2005r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PYRZYCE

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

NA ROK 2006

WSTĘP

Rada Miejska w Pyrzycach doceniając siłę tkwiącą w aktywnych obywatelach miasta i gminy Pyrzyce, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach, przyjmuje poniższy program działań na rok 2006.

Ideą Programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadań własnych Gminy Pyrzyce wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Celem realizowanego Programu w 2006 roku jest rozwój i poszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wspieranie programów społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta oraz stworzenie dogodnych warunków rozwoju.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.1 Ilekroć w Programie mowa jest o:

 1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zm.),

 2. Gminie - rozumie się przez to Gminę Pyrzyce,

 3. Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Pyrzyc,

 4. Radzie - rozumie się przez to Radę Miejską w Pyrzycach,

 5. Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miejski w Pyrzycach,

 6. Pełnomocniku -rozumie się przez to Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych,

 7. organizacjach pozarządowych -rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy,

 8. konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust.2 i w art. 13 ustawy,

 9. dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zm.).

2. Głównym celem, któremu ma służyć wprowadzenie Programu jest stworzenie

warunków do rozwoju partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program powstał w oparciu o zasady:

 • pomocniczości i suwerenności stron,

 • partnerstwa,

 • efektywności,

 • jawności,

 • uczciwej konkurencji,

 • współuczestnictwa wszystkich podmiotów objętych współpraca.

3. Do zagadnień priorytetowych objętych Programem, przeznaczonych do realizacji w roku 2006 należą:

 1. promowanie zatrudnienia, przedsiębiorczości oraz aktywizacja zawodowa,

 2. ograniczenie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 3. przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo i porządek publiczny,

 4. działania na rzecz integracji europejskiej, w tym wspieranie organizacji pozarządowych ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych,

 5. promocja prozdrowotnego stylu życia,

 6. działalność na rzecz mniejszości narodowych,

 7. wspomaganie działalności stowarzyszeń kombatanckich,

 8. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

 9. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

 10. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 11. promocja własnego regionu,

 12. umożliwienie mieszkańcom szeroki udział w różnych formach aktywności

społecznej.

 1. Cel główny osiągnięty będzie poprzez realizację celów szczegółowych tj.:

 1. wspólne diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej,

 2. stworzenie alternatywy na rzecz podnoszenia poziomu życia i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej,

 3. wspieranie i promowanie programów pomocowych realizowanych przez organizacje pozarządowe,

 4. wypracowanie efektywnego przepływu informacji i stworzenia płaszczyzny współpracy,

 5. wspieranie potencjału lokalnego prowadzącego działalność pożytku publicznego (szkolenia, wsparcie merytoryczne i techniczne),

 6. pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej.

5. Niniejszy Program realizowany będzie w oparciu o procedury przedstawione w uchwalonym przez Radę Miejską dokumencie „Zasady Współpracy Gminy Pyrzyce z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” (Uchwała Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XXX/223/04 z dnia 30 grudnia 2004r.).

6. Ostateczne decyzje dotyczące zlecenia zadania organizacjom pozarządowym po uzyskaniu opinii Komisji OD podejmuje Burmistrz.

Rozdział II

REALIZACJA CELÓW

§ 2.1 Wspólne diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej poprzez:

 1. przedstawienie przez organizacje pozarządowe informacji z zakresu zdiagnozowanych potrzeb społeczności lokalnej - co najmniej raz do roku do 30 września,

 2. organizowanie spotkań.

Diagnoza problemów społecznych pozwoli na poznanie dominujących potrzeb i wypracowanie skutecznych metod w zakresie działań na rzecz profilaktyki społecznej oraz ograniczenia ich negatywnych skutków.

 1. Stworzenie alternatywy na rzecz podnoszenia poziomu życia i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej poprzez:

 1. określenie problemów celem opracowania programów na rzecz środowisk, grup oczekujących wsparcia,

 2. określenie zasobów możliwych do wykorzystania przy opracowaniu i realizacji programów,

 3. poszukiwanie źródeł finansowania, które pozwoliłyby na wdrażanie programów,

 4. przedstawienie okresowych efektów realizacji programów.

Wypracowanie alternatywnych rozwiązań na rzecz rozwiązywania potrzeb społecznych pozwoli na zaktywizowanie społeczności lokalnej oraz na bardziej efektywne ukierunkowanie wspólnych działań i celowe wykorzystanie posiadanych zasobów.

 1. Wypracowanie efektywnego przepływu informacji i stworzenie płaszczyzny współpracy poprzez:

 1. informowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych o planowanych sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeń Komisji Rady, na których podejmowane będą projekty uchwał odnoszące się do zagadnień zgodnych z profilem organizacji,

 2. przekazywanie informacji o programach pomocowych i innych możliwościach pozyskiwania środków na realizację programów,

 3. udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym,

 4. opracowywanie informacji o obowiązujących przepisach prawa dotyczących działalności organizacji pozarządowych,

 5. wspólna realizacja przedsięwzięć,

 6. publikowanie ważnych informacji w środkach masowego przekazu.

Wypracowanie sprawnego przepływu informacji ze strony samorządu i organizacji pozarządowych podnosi efektywność wspólnych działań służących poprawie jakości świadczonych usług na rzecz społeczności lokalnej.

 1. Wspieranie i rozwijanie potencjału lokalnego (szkolenia, wsparcie merytoryczne, techniczne) poprzez:

 1. stworzenie bazy danych o szkoleniach,

 2. wspólne prowadzenie warsztatów i szkoleń,

 3. szkolenie instruktorów na potrzeby organizacji,

 4. udzielanie pomocy przy organizowaniu szkoleń.

Szkolenie wpływa na podnoszenie efektywności realizowanych zadań przez organizacje pozarządowe, których celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców

i poprawę jakości życia.

 1. Pomoc w nawiązaniu współpracy międzynarodowej poprzez:

 1. inicjowanie rozwoju aktywności organizacji pozarządowych w ramach współpracy międzynarodowej,

 2. przedstawienie wspólnych propozycji współpracy międzynarodowej w zakresie wybranych zagadnień,

 3. współorganizowanie spotkań z przedstawicielami miast bliźniaczych.

Organizacje w coraz większym stopniu będą mogły korzystać z funduszy unijnych przeznaczonych na wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jest to bardzo ważne z uwagi na fakt, że organizacje w wielu obszarach życia publicznego odgrywają znaczącą rolę w rozwiązywaniu potrzeb społeczności lokalnej. Korzyści płynące ze współpracy przy realizacji różnych przedsięwzięć przyczyniają się do skuteczności działań.

Rozdział III

REALIZACJA PROGRAMU

§ 3.1. Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia się poprzez zlecenie realizacji tych zadań.

 1. Środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w pkt.1 będą przekazywane w drodze konkursów, ogłaszanych przez Burmistrza, który również zatwierdza wyniki konkursów.

 1. Ogłoszenie konkursu odbywa się na podstawie art.13. ust.2 ustawy .

 1. Przystępujący do konkursu składa ofertę zgodnie z obowiązującym formularzem oferty.

 1. Organizacje pozarządowe mają prawo wspólnie kształtować zakres realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.

 1. Pełnomocnik przedstawi Radzie w terminie do 31 marca 2007r. sprawozdanie z realizacji programu za rok 2006 w zakresie merytorycznej współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi oraz wnioski wynikające z tej współpracy.

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 4.1 Program Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi jest programem otwartym i istotnym elementem życia publicznego w naszej gminie. Stwarza warunki do wykorzystywania możliwości społeczeństwa do samoorganizacji oraz jest szansą na zwiększenie skuteczności wzajemnej pomocy.

2. Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest przejawem otwartości władz samorządowych w kierunku kontynuacji działań na rzecz ujawniania nowych wyzwań i sposobów im sprostania, rozwijania idei demokracji i integracji więzi społecznych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-12-2005 11:18:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-12-2005 11:18:41