Uchwała Nr XLII/349/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2005r. w sprawie przystąpienia Miasta Pyrzyce do Stowarzyszenia Związku Miast Czystej Energii

Nowa strona 1

 

 

 

 

Uchwała Nr XLII/349/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 października 2005r.

 

 

 

w sprawie  przystąpienia Miasta Pyrzyce do Stowarzyszenia Związku Miast

Czystej Energii

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 12 i art.84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Przystąpić do Stowarzyszenia Związku Miast Czystej Energii z siedzibą we Włocławku jako członek zwyczajny.

 

 

§ 2. Przyjąć Statut Związku Miast Czystej Energii, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3. Do reprezentowania Miasta Pyrzyce w Związku Miast Czystej Energii upoważnia się Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego.

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 Artur  Marcinkiewicz

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XLII/349/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 października 2005r.

 

 

STATUT

STOWARZYSZENIA ZWIĄZKU MIAST CZYSTEJ ENERGII

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

 

 

§ 1

 

1.     Stowarzyszenie nosi nazwę „Związek Miast Czystej Energii” i zwane jest dalej

Stowarzyszeniem.

2.     Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną i posiada osobowość prawną.

 

 

§ 2

 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Włocławek.

 

 

§ 3

 

Stowarzyszenia działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem.

 

§ 4

 

         Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i     zagranicznych stowarzyszeń o takim samym bądź podobnym charakterze działania.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą członków na zasadach   dobrowolności. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia działalności   statutowej i organizacyjnej.

 

 

 

§ 6

 

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Cel i sposoby działania.

 

 

§ 7

 

Celem związku jest (zgodnie z warunkami akcesji do UE) optymalne wykorzystanie zasobów energii geotermicznej, znajdujących się w obszarze naszych miast, do zasilania istniejących miejskich sieci ciepłowniczych lub innego wykorzystania zgodnie z interesem społeczności lokalnej.

 

 

§ 8

 

Związek realizuje swój cel miedzy innymi poprzez:

1.     Popularyzacje wykorzystania geotermicznej energii odnawialnej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i szkoleniowej.

2.     Organizację działań prowadzących do opracowania „Programu – GEOTERMIA KRAJOWA”.

3.     Pozyskiwania środków dla realizacji programu, głównie z Funduszu Spójności.

4.     Współdziałanie z członkami Związku w przygotowaniu wniosków, ofert oraz umów z firmami lub konsorcjami projektowo – wykonawczymi.

5.     Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze działalności.

6.     Współdziałanie z władzami regionalnymi i państwowymi oraz środowiskami naukowymi.

7.     Konsultowanie i opiniowanie aktów prawnych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia, a także występowanie z propozycjami aktów prawnych do właściwych władz.

8.     Reprezentowanie interesów gmin i miast Stowarzyszenia na forum krajowym.

9.     Inicjowanie działań badawczych i wydawniczych służących realizacji celów statutowych.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, i ich prawa i obowiązki

 

 

§ 9

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)     zwyczajnych,

2)     wspierających,

3)     honorowych.

 

§ 10

 

1.     Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być miasto mające możliwości wykorzystania zasobów energii geotermicznej.

2.     Członkiem wspierającym może być każda gmina, osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania czy siedzibę, w kraju lub za granicą, uznająca cele Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania.

3.     Uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia członka zwyczajnego i wspierającego do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od złożenia deklaracji.

4.     Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, bez względu na jej miejsce zamieszkania czy siedzibę, w kraju lub za granicą, której godność tę nada Walne Zebranie Stowarzyszenia.

5.     Członkami założycielami Stowarzyszenia są Miasta, których upoważnieni przedstawiciele w Założycielskim Zebraniu Przedstawicieli i przyjęli Statut Stowarzyszenia.

 

 

§ 11

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest upoważniony do:

4)     uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia w sposób przewidziany w Statucie,

5)     przedstawiania władzom Stowarzyszenia wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

6)     uzyskiwania od władz Stowarzyszenia informacji o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,

7)     uczestniczenia z głosem stanowiącym w obradach Stowarzyszenia,

8)     wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia,

9)     korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

10)używania odznak Stowarzyszenia.

 

 

§ 12

 

Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:

1.     przestrzeganie niniejszego Statutu i stosowanie się do uchwał Stowarzyszenia,

2.     terminowe płacenie składek członkowskich w ustalonej wysokości,

3.     aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

4.     dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i jego majątek,

5.     delegowanie swoich uprawnionych przedstawicieli do pracy w organach  statutowych Stowarzyszenia w przypadku wyboru do tych organów.

 

§ 13

1.     Członek zwyczajny Stowarzyszenia reprezentowany jest w Stowarzyszeniu przez delegatów wybranych przez Radę Miejską w zależności od liczby mieszkańców w ilości:

1)     poniżej 100 tyś. mieszkańców – 1 delegat,

2)     od 100 tyś. do 500 tyś. mieszkańców – 2 delegatów,

3)     od 500 tyś. do 1000 tyś. mieszkańców – 3 delegatów,

4)     od 1000 tyś. do 1500 tyś. mieszkańców – 4 delegatów,

5)     Powyżej 1500 tys. mieszkańców – 5 delegatów.

2.     Prawa i obowiązki delegata przysługują również prezydentowi miasta – siedziby Stowarzyszenia.

 

§ 14

 

1.     Członek wspierający oraz członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uczestniczenia w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym. Ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach statutowych Władz Stowarzyszenia z głosem doradczym. Członek wspierający oraz członek honorowy będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2.     Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia.

3.     Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

 

 

§ 15

 

1.     Członkostwo ustaje na skutek:

a)     wystąpienia,

b)    wykluczenia,

c)     rozwiązania Stowarzyszenia.

2.     Ponadto w stosunku do osób fizycznych będących członkami wspierającymi lub honorowymi członkostwo ustaje na skutek w przypadku zgonu lub utraty praw obywatelskich.

3.     Wystąpienie dla zachowania ważności winno być zgłoszone na piśmie i przyjęte przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca. Zarząd może uzależnić przyjęcie wystąpienia od uprzedniego wykonania zaległych obowiązków statutowych.

4.     Wykluczenie następuje w drodze uchwały Zarządu po stwierdzeniu nie przestrzegania postanowień statutowych, uchwał władz statutowych lub regulaminów, a także w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia. Wykluczenia może dokonać także Zarząd w przypadku nie opłacania składek członkowskich przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przed wykluczeniem należy wezwać zainteresowanego członka do osobistego złożenia wyjaśnień. Wezwanie należy wysłać na ostatni adres, oficjalnie podany przez członka.

 

 

§ 16

 

Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w     przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub innego    naruszania postanowień statutu i uchwał.

 

§ 17

 

1.     O ustaniu członkostwa powiadamia się byłego członka w terminie 14 dni od jego ustania. Powiadomienie nie ma zastosowania w przypadku ustania członkostwa na skutek zgonu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

2.     Uchwały Zarządu w sprawach wykluczenia członka są wykonalne z dniem ich podjęcia.

3.     W terminie jednego miesiąca od doręczenia powiadomienia o wykluczeniu zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie nie wstrzymuje wykonalności uchwały. Zarząd na skutek odwołania, może własną uchwałą uchylić, w przypadku nie uchylenia uchwały przez Zarząd, wniesione odwołanie pozostawia się do rozpatrzenia przez najbliższe Walne Zebranie. O terminie i miejscu zwołania Walnego Zebrania powiadamia się zainteresowanego, który może w nim uczestniczyć. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia.

 

§ 18

 

Wszystkie władze Stowarzyszenia są wybieralne i zobowiązane do składania sprawozdań ze swojej działalności.

 

 

§ 19

 

Uchwały wszystkich organów władz Stowarzyszenia są podejmowane w głosowaniu jawnym, jednakże należy stosować głosowanie tajne w przypadku żądania zgłoszonego przez większość członków władzy podejmującej uchwałę. Uchwały są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych w danym przypadku do głosowania, chyba, że Statut przewiduje inne warunki ważności uchwały. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania.

 

§ 20

 

1.     Władzami Stowarzyszenia są:

1)     Walne Zebranie Członków,

2)     Zarząd,

3)     Komisja Rewizyjna.

 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i kończy się z dniem wyboru nowych władz przez Walne Zebranie Członków, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym z pośród osób będącymi delegatami członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3.     W skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić osoba:

1)     będąca członkiem Zarządu Stowarzyszenia lub pozostająca z członkiem Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2)     zatrudniona w Stowarzyszeniu,

3)     skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

4.     Członek Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej może w każdej chwili ustąpić ze swojej funkcji.

5.     Mandat członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku:

1)     rezygnacji lub śmierci,

2)     utraty prawa delegata,

3)     odwołania.

6.     Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu władz pomiędzy Walnym Zebraniem Członków, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze Statutem. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołanie członka władz podejmuje Walne Zebranie Członków.

 

 

 

 

 

 

Walne Zebranie Członków.

 

§ 21

 

1.     Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.     Każdy z członków zwyczajnych posiada tyle mandatów (głosów), ile wynika z § 13 ust. 1 i ust. 2 niniejszego Statutu.

3.     Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należą następujące sprawy:

1) uchwalanie programów działania Stowarzyszenia,

2) określanie wysokości składki członkowskiej i terminów jej płacenia,

3) zatwierdzanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

4) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu,

5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia, jego zmian oraz regulaminu obrad,

7) decydowanie o znakach i pieczęci Stowarzyszenia,

8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz powołaniu bądź odwołaniu członków Komisji Likwidacyjnej,

9)  nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia.

 

 

§ 22

 

1.     Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się członka na 14 dni naprzód. Drugi termin obrad może być wyznaczony w tym samym dniu, lecz co najmniej po upływie godziny od terminu 1-go. Walne Zebranie Członków obraduje w drugim terminie podejmuje prawomocne uchwały, bez względu na liczbę obecnych, o czym należy uprzedzić członka Stowarzyszenia w zawiadomieniu.

2.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w miarę potrzeby. Zebranie to zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wspólny wniosek, co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca licząc od daty otrzymania wniosku. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków winien określać proponowany porządek tego Zebrania. Obowiązuje termin zawiadamiania i warunki prawomocnych uchwał jak w § 22. ust. 1.

3.     Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków obradują i podejmują uchwały zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem obrad.

4.     W każdym Walny Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 23

 

1.     Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w Związku w okresie między obradami Walnego Zebrania Członków.

2.     W skład Zarządu wchodzi 5-7 osób, wybranych spośród członków Stowarzyszenia. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając Prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

3.     Pierwszy Zarząd składa się z przedstawicieli Miast założycieli.

4.     Walne Zebranie Członków może odwołać członka Zarządu przed upływem kadencji.

5.     W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, w przypadkach określonych w § 20 ust. 5 Statutu, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków Zarządu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. Taki wybór wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebranie Członków.

6.     Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium nie może kandydować do władz w następnej kadencji.

7.     Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.

8.     O terminie i porządku obrad Zarządu, Prezes lub Wiceprezes powiadamia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

9.     Obsługę administracyjną i finansową prowadzi Biuro utrzymywane ze środków Stowarzyszenia. Biurem kieruje dyrektor, który może być zatrudniany przez Zarząd.

 

 

§ 24

 

Do zadań i kompetencji Zarządu należy:

1)     wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)     kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,

3)     ustalanie obsady etatowej i zasad wynagradzania pracowników Biura,

4)     zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia w granicach upoważnień Walnego Zebrania Członków,

5)     podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

6)     zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zebrania,

7)     sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz stanu jego finansów,

8)     składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności,

9)     podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania lub uregulowane przez Walne Zebranie.

 

 

Komisja Rewizyjna.

 

§ 25

 

1.     Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2.     Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, wybranych spośród przedstawicieli członków Związku. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3.     Walne Zebranie Członków może odwołać członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji.

4.     W razie wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w § 20 ust. 5 statutu, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków komisji pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/2 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. Taki wybór wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebranie Członków.

5.     Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby,  nie rzadziej niż raz w półroczu.

6.     Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący lub w jego zastępstwie Zastępca Przewodniczącego.

7.     Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

 

 

§ 26

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)     kontrolowanie działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa,

2)     przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków i składanie wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium,

3)     przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

4)     uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

5)     inne kompetencje określone niniejszym Statutem.

 

 

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary.

 

§ 27

 

1.     Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przewidziane są wyróżnienia:

1)     Pochwała,

2)     Dyplom Honorowy,

3)     Nagroda,

4)     Medal Honorowy.

2.     Zasady i tryb przyznawania wyróżnień określony regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

§ 28.

 

1.     Za stwierdzenie naruszenia postanowień Statutu mogą być stosowane wobec członków zwyczajnych i wspierających kary w postaci:

b)    Ostrzeżenia,

c)     Nagany,

d)    Pozbawienia funkcji,

e)     Zawieszenie w prawach członka,

f)      Wykluczenie z członkostwa.

2.     Zasady i tryb stosowania kar określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

3.     W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

4.     Od decyzji Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu. Zarząd na skutek odwołania, może własną uchwałę uchylić lub pozostawić do rozstrzygnięcia przez najbliższe Walne Zebranie.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Reprezentowanie Stowarzyszenia.

 

§ 29

 

1.     Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu.

2.     Prezesa może zastąpić Wiceprezes lub upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.

 

 

 

§ 30

 

1.     Do złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez Prezesa i Skarbnika lub jednego z nich wraz z upoważnionym członkiem Zarządu.

2.     Zarząd w regulaminie swojego działania może upoważnić Prezesa, Skarbnika lub członka Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określonego limitu.

 

§ 31

 

Do poszczególnych spraw lub zespołu spraw Zarząd może ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Majątek i fundusze.

 

§ 32

 

1.     Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.     Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może również otrzymać dotacje i fundusze na zadania zlecone, ze źródeł regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

3.     Przekazywanie majątku lub jego wykorzystywanie nie może odbywać się na rzecz członka Stowarzyszenia, członka organów Stowarzyszenia lub pracownika oraz osób bliskich członka organów lub pracownika – na zasadach innych niż wobec osób trzecich.

4.     Stowarzyszenie nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem własnym – osobom, o których mowa w ust. 3.

5.     Stowarzyszenie nie stosuje zakupu towarów lub usług na zasadach szczególnych – od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 3.

6.     Do osób bliskich dla pracownika, o których mowa w ust. 3 zalicza się:

-         współmałżonka,

-         krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej do drugiego stopnia,

-         powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do drugiego stopnia,

-         osobę związaną tytułem przysposobienia,

-         osobę związaną tytułem opieki,

-         osobę związaną tytułem kurateli.

 

§ 33

 

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy członków.

 

§ 34

 

Statut Stowarzyszenia zabrania:

1)                Udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2)         Przekazywanie majątku na rzecz członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje  bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3)                Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Stowarzyszenia lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4)                 Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 35

 

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia będzie przekazany członkom w częściach ułamkowych, które określi Walne Zebrane Członków.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

§ 36

 

Uchwała w sprawie Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia może być podjęta przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 uprawnionych głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby głosów reprezentowanych przez osoby uprawnione do głosowania.

 

 

ROZDZIAŁ IX

 Przepisy końcowe.

 

§ 37

 

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy członkowie założyciele staja się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-12-2005 11:25:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-12-2005 11:25:33