Uchwała Nr XLIII/359/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego


Uchwała Nr XLIII/359/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441) art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431, z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz.409, z 1997r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108, poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875, z 2002r. Nr 200, poz.1680, z 2003r. Nr 110, poz.1039, Nr 162, poz.1568; z 2005r. Nr 164, poz.1365, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz.1484) art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110 poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966, z 2004r. Nr 92, poz.880, Nr 92 poz.884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz. 1462), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, z 2003r. Nr 216, poz.1826, z 2005r. Nr 164, poz.1365) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory:

1) - deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) - informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) -załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4) -deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5) -informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

6) -załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

7) -deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

9) -załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/230/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia

30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

wzory deklaracji w załączniku poniżej                                     

Załączniki do pobrania

1 deklaracje_podatkowe_2006r.rar (RAR, 16KB) 2005-12-08 10:09:51 197 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-12-2005 10:09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-12-2005 10:09:51