Uchwała Nr XLIII/360/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospoda

Nowa strona 1

 

Uchwała Nr XLIII/360/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 listopada 2005r.

 

 

o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229, z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 233, poz.1957, z 2003r. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865, Nr 217, poz.2124, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 49, poz.464, Nr 70, poz.631, Nr 91, poz.875, Nr 92 poz.880, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz.1263, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2784, z 2005r. Nr 25, poz.202, Nr 62, poz.552, Nr 113, poz.954, Nr 130 poz.1087, Nr 132 poz.1110, Nr 163 poz.1362, Nr 167 poz.1399, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1458) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Załącznik do uchwały Nr XXX/227/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Artur Marcinkiewicz

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/360/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 listopada 2005r.

 

 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO

FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

WODNEJ NA ROK 2005.

 

 

Lp.

Dział

Rozdział

§

Tytuł

Kwota

w zł

1

2

3

4

5

6

 

PRZYCHODY

 

 

 

900

90011

 

1

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

92.000

2

 

 

092

Odsetki od środków finansowych

100

3

 

 

 

Stan środków

obrotowych na dzień  01.01.2005r.

30.582

 

 

 

 

 RAZEM:

122.682

WYDATKI

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

 

 

 

1.

900

90011

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22.816

2

 

 

4270

Zakup usług remontowych

27.436

3

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

68.730

4

 

 

4410

Delegacje służbowe

2.000

5

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1.700

 

 

 

 

RAZEM:

122.682

           

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-12-2005 09:51:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-12-2005 09:51:26