Uchwała Nr XLIII/362/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli płac


Uchwała Nr XLIII/362/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli płac pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz § 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonej w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce wynosi 700 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc oraz dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/56/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej tabeli zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-12-2005 09:53:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-12-2005 09:53:33