Uchwała Nr XLIII/363/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie oddania w formie darowizny lokalu użytkowego położonego w Pyrzycach przy ulicy Kwiatowej 3


Uchwała Nr XLIII/363/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie oddania w formie darowizny lokalu użytkowego położonego w Pyrzycach przy ulicy Kwiatowej 3

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9, lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806) oraz art. 13 ust.2, 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w formie darowizny lokalu użytkowego o pow.103,90 m2 położonego w budynku przy ulicy Kwiatowej 3 wraz z udziałem 586/1000 w gruncie stanowiącym działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 306/1 o pow. 75 m2 i 306/2 o pow. 498 m2 położone w obrębie nr 9 miasta Pyrzyce, stanowiące własność Gminy Pyrzyce na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pyrzycach z przeznaczeniem na działalność organizacji pożytku publicznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-12-2005 09:54:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-12-2005 09:54:18