Uchwała Nr XLIII/367/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie obsługi bankowej budżetu Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XLIII/367/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie obsługi bankowej budżetu Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441) oraz art.134 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wybór Banku Gospodarki Żywnościowej S. A. w Warszawie Oddział Regionalny w Szczecinie, Oddział Operacyjny w Pyrzycach do obsługi budżetu Gminy Pyrzyce, dokonany w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-12-2005 09:57:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-12-2005 09:57:45