Uchwała Nr XLIII/349/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w praw


Uchwała Nr XLIII/349/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele

mieszkaniowe oraz rolne

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) oraz art. 4 ust. 2 i 3 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 175 poz. 1459) w związku z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, z 2004r. Nr 281, poz. 2728, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1 1.Wyraża się zgodę na ustalenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz rolne w wysokości:

  1. 90% gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1959 - 1970,

  2. 80% gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1971 - 1980,

  3. 70% gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1981 - 1990,

  4. 50% gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1991 - 1999,

  5. 20% gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 2000 i powyżej.

  1. Powyższa ulga przysługuje tylko w przypadku jednorazowej płatności należności.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/466/02 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-12-2005 10:05:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-12-2005 10:05:58