Uchwała Nr XLIII/350/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XLIII/350/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 172/1 o pow. 0,0116 ha, położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce przy ul. Żwirki i Wigury, zabudowanej trafostacją na rzecz ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

2. Nieodpłatne przeniesienie własności budynku - trafostacji nastąpi zgodnie z art.49 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-12-2005 10:06:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-12-2005 10:06:22