Uchwała Nr XLIII/351/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XLIII/351/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej

stanowiącej własność Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pyrzycach nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Pyrzyce, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 172/2 o pow.0,6671 ha, położoną w obrębie 5 miasta Pyrzyce przy ul. Żwirki i Wigury.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/201/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2000r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nie-ruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-12-2005 10:09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-12-2005 10:09:16