Uchwała Nr XLIII/352/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005


Uchwała Nr XLIII/352/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,

z 2003r, Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 509 590 zł

w tym:

- dochody własne o kwotę 509 590 zł

z tego:

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa-

Urząd Miejski o kwotę 488 590 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami o kwotę 488 590 zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych o kwotę 488 590 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 13 000 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat

lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych o kwotę 10 000 zł

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę 10 000 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych o kwotę 3 000 zł

§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności

urzędowe o kwotę 3 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport-

Urząd Miejski o kwotę 8 000zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 8 000zł

§ 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu

województwa na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień/umów/ między j.s.t o kwotę 8 000zł

§ 2.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 382 249 zł

w tym:

- dochody własne o kwotę 382 249 zł

z tego:

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa-

Urząd Miejski o kwotę 2 600 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami o kwotę 2 600 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat o kwotę 600 zł

§ 0920 pozostałe odsetki o kwotę 2 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna -

Urząd Miejski o kwotę 13 862 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 800zł

§ 2360 dochody j.s.t związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 800zł

Rozdział 75075 Promocja j.s.t o kwotę 8 168zł

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 8 168zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 4 894zł

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 4 894zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 333 000 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych o kwotę 160 000 zł

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę 160 000 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody j.s.t na podstawie ustaw o kwotę 143 000 zł

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 120 000 zł

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu o kwotę 16 000 zł

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 7 000 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 30 000 zł

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 30 000 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna- Urząd Miejski o kwotę 2 027 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 2 027 zł

§0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 027 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska - Urząd Miejski o kwotę 850 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 850 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 850 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - o kwotę 21 910 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej -OSiR o kwotę 21 910 zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze o kwotę 7 550 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 14 360 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność -

Urząd Miejski o kwotę 8 000zł

§ 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej

między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań

zadań bieżących o kwotę 8 000zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 721 799 zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 721 799 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie-

Urząd Miejski o kwotę 20 000 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 20 000 zł

§ 4810 rezerwy o kwotę 20 000 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna o kwotę 259 205zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia

społeczne - OPS o kwotę 15 000 zł

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 15 000 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe- UM o kwotę 214 205 zł

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 214 205 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej -OPS o kwotę 30 000 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 30 000 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego-

Urząd Miejski o kwotę 85 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek o kwotę 85 000 zł

§ 8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą

długu o kwotę 25 000zł

§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych

papierów wartościowych oraz pożyczek i

kredytów o kwotę 60 000zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

Środowiska - Urząd Miejski o kwotę 355 452zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów

i dróg o kwotę 683 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne

  • budowa i modernizacja oświetlenia

ulicznego w gminie o kwotę 683 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 354 769 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 354 769 zł

kanalizacja wodno-sanitarna

ul.Stargardzka P-ce 350 000zł

kanalizacja sanitarna Pyrzyce

ul.Szczecińska 1 770zł

system kanalizacji w gminie - 2 999zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego- Urząd Miejski o kwotę 2 142 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 2 142 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 142 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 594 458 zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 594 458 zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność -

Urząd Miejski o kwotę 16 742 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 16 742 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8 742 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych o kwotę 8 000 zł

- zakup 3 wiat przystankowych

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa-

Urząd Miejski o kwotę 61 138 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi

gospodarki mieszkaniowej o kwotę 61 138 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 31 138 zł

§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji

oraz wniesienie wkładów do

spółek prawa handlowego o kwotę 30 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna -

Urząd Miejski o kwotę 8 168 zł

Rozdział 75075 promocja j.s.t o kwotę 8 168 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 900 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 268 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa - Urząd Miejski o kwotę 6 700 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 6 700 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 6 300 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 15 000 zł

Rozdział 756047 Pobór podatków, opłat i nie

podatkowych należności

budżetowych o kwotę 15 000 zł

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 7 000 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego o kwotę 8 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 365 950 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe- szkoły o kwotę 181 299 zł

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń o kwotę 2 011 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33 319 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 397 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 009 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne - rozbudowa

SP-2 w Pyrzycach o kwotę 135 563zł

Rozdział 80104 Przedszkola- UM o kwotę 60 000 zł

§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla

zakładu budżetowego o kwotę 60 000 zł

Rozdział 80110 Gimnazja - UM

§ 6050 wydatki inwestycyjne- o kwotę 39 437 zł

Modernizacja ciągów komunikacyjnych

w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach o kwotę 39 437zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- ZUT o kwotę 85 214 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34 933 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 234 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 208 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 800 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 39 400 zł

§ 4260 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 400 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 085 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 374 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 780 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia -

Urząd Miejski o kwotę 16 000 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi o kwotę 16 000 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 000 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 250 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 750 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7 000 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - szkoły,

Gimnazjum o kwotę 7 000 zł

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń o kwotę 424 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 580 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 670 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 326 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska - Urząd Miejski o kwotę 70 850 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów

i dróg o kwotę 70 000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 30 000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 40 000 zł

budowa oświetlenia ulicznego Pyrzyce

ul.Rolna - 15 000zł

oświetlenie placu przy kościele ul.

1-go Maja w Pyrzycach - 25 000zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 850 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 850 zł

system kanalizacji sanitarnej dla Mechowa,

Letnina,Górnego o kwotę 850 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego o kwotę 5 000 zł

Rozdział 92116 Biblioteki - UM o kwotę 5 000 zł

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury o kwotę 5 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 21 910 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

-OSiR o kwotę 21 910 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 5 910 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 zł.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1)Dochody ogółem - 29 455 705 zł

a)dochody własne - 25 161 857 zł

b) dotacje na zadania zlecone - 4 293 848 zł

2)Wydatki ogółem - 32 093 632 zł

  1. wydatki na zadania własne - 27 799 784 zł

  2. wydatki na zadania zlecone - 4 293 848 zł.

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-12-2005 10:15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-12-2005 10:15:19