Uchwała Nr XLIII/355/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r.w sprawie zwolnienia z podatku rolnego


Uchwała Nr XLIII/355/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie zwolnienia z podatku rolnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441) w związku z art.13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431, z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz.409, z 1997r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108, poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875, z 2002r. Nr 200, poz.1680 z 2003r. Nr 110, poz.1039, Nr 162, poz.1568, z 2005r. Nr 164, poz.1365, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku rolnego grunty zajęte na potrzeby jednostek i zakładów budżetowych, instytucji powiązanych z budżetem Gminy Pyrzyce oraz grunty będące w zarządzie Gminy z wyjątkiem gruntów, które zostały oddane w zarząd lub wydzierżawione.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-12-2005 10:24:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-12-2005 10:24:18