Uchwała Nr XLIII/356/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości


Uchwała Nr XLIII/356/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 listopada 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr172, poz.1441), art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.431, z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz.409, z 1997r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108, poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875, z 2002r. Nr 200, poz.1680 oraz z 2003r. Nr 110, poz.1039, Nr 162, poz.1568, z 2005r. Nr 164, poz.1365, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz.1484), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz.1826, z 2005r. Nr 164, poz.1365), art. 19 pkt 2 oraz art.14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966, z 2004r. Nr 92, poz.880, Nr 92, poz.884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/212/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, w załączniku Nr 1, w pkt.1 lp.5 otrzymuje brzmienie:

„ 5. Guźniczak Józef - Brzesko”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-12-2005 10:25:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-12-2005 10:25:36