Uchwała Nr XLIII/358/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.


Uchwała Nr XLIII/358/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego

podatku

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441) w związku z art.5 ust.1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity; Dz. U. z 2002r, Dz.U. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966, z 2004r. Nr 92 poz.880, Nr 92, poz.884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz.1484) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Określa się stawkę podatku od nieruchomości:

  1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni- 0,58,-zł

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni- 3,51,-zł

3) pozostałych od 1m2 powierzchni- 0,17,-

2 .od budynków lub ich części:

1)mieszkalnych od 1m2- 0,51,-zł

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej- 16,24,-

z tym że :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie handlu detalicznego do pow.250m2 -od 1m2 powierzchni użytkowej 15,20,- zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie zakładów usługowych:

krawiec, stolarz, szewc, szklarz, fryzjer, kowal -od 1m2 powierzchni

użytkowej 15,20,-zł ,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej-8,35zł,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej- 3,60,-zł

5) pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej- 5,90,-z tym, że od budynków

gospodarczych lub ich części będących w posiadaniu osób fizycznych stawka podatku wynosi od 1m2 powierzchni użytkowej-1,49,-zł

6) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 z tym, że od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz budowli związanych z wytwarzaniem energii cieplnej - 0,75 % ich wartości.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby jednostek i zakładów budżetowych, instytucji kultury powiązanych z budżetem Gminy Pyrzyce oraz nieruchomości będące w zarządzie Gminy z wyjątkiem nieruchomości, które zostały oddane w zarząd lub wydzierżawione.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/211/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.

§ 5.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-12-2005 10:34:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-12-2005 10:34:46