Uchwała Nr XLV/372/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005


Uchwała Nr XLV/372/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806,

z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 266zł

w tym:

- dochody własne o kwotę 1 266zł

z tego:

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 266zł

Rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub

innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze o kwotę 1 266zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 202 838zł

w tym:

- dochody własne o kwotę 202 838zł

z tego:

Dział 750 Administracja publiczna -

Urząd Miejski o kwotę 5 000zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 5 000zł

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 5 000zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 3 000zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat

lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych o kwotę 3 000zł

§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za

czynności urzędowe o kwotę 3 000zł

Dział 758 Różne rozliczenia - Urząd Miejski o kwotę 171 139zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji

ogólnej dla j.s.t o kwotę 164 139zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 164 139zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 7 000zł

§ 0920 pozostałe odsetki o kwotę 7 000zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 270zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- szkoły o kwotę 1 270zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub

innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze o kwotę 1 200zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych o kwotę 70zł

Dział 852 Pomoc Społeczna- OPS o kwotę 650zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego o kwotę 100zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 100zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia

społeczne o kwotę 550zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej o kwotę 550zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 21 779zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność - szkoły,

gimnazja o kwotę 21 779zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub

innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze o kwotę 3 566zł

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 17 541zł

§ 0970 wpływy z rożnych dochodów o kwotę 672zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 51 860zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 51 860zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Urząd Miejski o kwotę 51 860zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami o kwotę 3 910zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 910zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność o kwotę 47 950zł

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na

rzecz osób fizycznych o kwotę 7 000zł

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na

rzecz osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych o kwotę 40 950zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 89 293zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 89 293zł

w tym:

Dział 710 Działalność usługowa -

Urząd Miejski o kwotę 20 945zł

Rozdział 71035 Cmentarze o kwotę 20 945zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 945zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 24 019zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - szkoły o kwotę 3 243zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 243zł

Rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 15 776zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek o kwotę 14 276zł

Rozdział 80104 Przedszkola- UM o kwotę 5 000zł

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu

dla zakładu budżetowego o kwotę 5 000zł

Dział 852 Pomoc Społeczna- OPS o kwotę 650zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia

społeczne- zad.własne o kwotę 550zł

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 350zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 100zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2 764zł

Rozdział 85401Świetlice szkolne- szkoły o kwotę 2 764zł

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń o kwotę 160zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 138zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 452zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 14zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

Środowiska - Urząd Miejski o kwotę 30 915zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 2 700zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 700zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach o kwotę 28 215zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 28 215zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Narodowego- Urząd Miejski o kwotę 10 000zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby o kwotę 10 000zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury o kwotę 10 000zł

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1)Dochody ogółem - 29 682 816zł

a)dochody własne - 25 395 468zł

2)Wydatki ogółem - 32 156 604zł

  1. wydatki na zadania własne - 27 869 256zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                       Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-02-2006 10:49:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-02-2006 10:49:41