Uchwała Nr XLV/374/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji projektu p.n.” Remont , przebudowa- modernizacja


Uchwała Nr XLV/374/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji

projektu p.n.” Remont , przebudowa- modernizacja obiektu w miejscowości Nowielin dla potrzeb świetlicy wiejskiej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”oraz zabezpieczenia prawidłowego

wydatkowania środków w formie weksla „ in blanco”

Na podstawie art.18 ust.1, art.51 ust.1 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Pyrzycach wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Pyrzyc umowy na dofinansowanie projektu p.n. .” Remont , przebudowa- modernizacja obiektu w miejscowości Nowielin dla potrzeb świetlicy wiejskiej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w kwocie 54.982 zł i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco” Gminy Pyrzyce na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla.

§ 2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-02-2006 11:26:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-02-2006 11:26:13