Uchwała Nr XLV/375/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe z siedzibą w Pyrzycach


Uchwała Nr XLV/375/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. Pyrzyckie

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe z siedzibą w Pyrzycach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe z siedzibą w Pyrzycach o kwotę 30.000,-zł (trzydzieści tysięcy złotych).

§ 2. Wyraża się zgodę na objęcie przez Gminę Pyrzyce 300 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym po 100 zł każdy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-02-2006 11:28:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-02-2006 11:28:38