Uchwała Nr XLV/376/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce


Uchwała Nr XLV/376/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce

Na podstawie art.30 ust.6, art.54 ust.7, art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz.1112, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz.1966, Nr 213, poz.2081, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 179, poz.1845, z 2005r. Nr 10, poz.71, Nr 167, poz.1397, Nr 179, poz.1487) art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz.181) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwala się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce na rok 2006, zwany dalej „regulaminem”.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      szkole - rozumie się przez to gimnazjum lub szkołę podstawową oraz przedszkole prowadzone przez Gminę Pyrzyce,

2)      pracodawcy - rozumie się przez to gimnazjum, szkołę podstawową lub przedszkole zatrudniające nauczyciela,

3)      nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych przez gimnazjum, szkołę podstawową i przedszkole,

4)      dyrektorze lub wicedyrektorze - rozumie się przez to dyrektora lub wicedyrektora gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola,

5)      klasie - rozumie się przez to także oddział,

6)      uczniu - rozumie się przez to także wychowanka,

7)      godzinie ponadwymiarowej - rozumie się przez to przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w arkuszu organizacyjnym powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,

8)      godzinie doraźnego zastępstwa - rozumie się przydzieloną doraźnie nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela,

9)      przez zajęcia dodatkowe rozumie się zorganizowane, różne formy pracy nauczyciela z uczniami nie objęte programem nauczania,

10)  klasy łączone to co najmniej dwie różne klasy (oddziały klas), dla których zajęcia odbywają się w tym samym czasie oraz w tym samym pomieszczeniu,

11)  grupy łączone to uczniowie wyodrębnieni z różnych klas lub oddziałów o zbliżonym rozwoju psycho-fizycznym realizujący wspólne zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym arkuszem organizacyjnym szkoły,

 1. rozporządzenie - rozumie się przez to rozporządzenie MENiS z

dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,

poz. 181).

§ 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepis ustawy - Karta Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

§ 4. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

Rozdział II

Dodatek za wysługę lat

§ 5. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 %

wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 6. Do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

§ 7. Nauczycielowi pozostającemu w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy z zastrzeżeniem § 5 i § 6. Do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

§ 8. Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej z placówek zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w § 6.

§ 9. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okres pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy).

§ 10. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy uprawnienie pracownicze.

§ 11. Zaliczenia okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat dokonuje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły Burmistrz Pyrzyc na podstawie oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych odpisów.

§ 12. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi:

1)      począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2)      jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca począwszy od tego dnia.

§ 13. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym

członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z

ubezpieczenia społecznego.

§ 14. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III

Dodatek motywacyjny

§ 15. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1)     uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a)      uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b)      umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c)      pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

2)      jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a)      systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b)      podnoszenie umiejętności zawodowych,

c)      wzbogacania własnego warsztatu pracy,

d)      dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e)      prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f)        rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych

g)      przestrzeganie dyscypliny pracy,

h)      posiadanie wyróżniającej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

3)      zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a)      udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b)      udział w komisjach i zespołach przedmiotowych i innych,

c)      opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d)      prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)      aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,

f)        prowadzenie nieodpłatne pozaplanowych zajęć pozalekcyjnych.

§ 16. 1. Środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, z wyłączeniem dyrektorów szkół, ustala się na dany rok w wysokości 6 % planowanej rocznej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli w szkołach.

2. Wysokość indywidualnego dodatku motywacyjnego dla nauczycieli nie może przekraczać 20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego

wynikającego z ich osobistego zaszeregowania.

§ 17. 1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół w szczególności:

 1. wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej

szkoły:

  • osiągnięcia uczniów szkoły: dydaktyczne, sportowe i artystyczne w skali regionu, województwa i kraju,

  • poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzanie

programów autorskich, innowacji i eksperymentów

pedagogicznych oraz innych rozwiązań

metodycznych,

  • dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez

rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie działań

profilaktycznych zapobiegającym zagrożeniom

społecznym,

  • właściwa współpraca z zakładową organizacją

związkową,

  • stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi

samorządności i przedsiębiorczości uczniów,

  • obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w

imprezach, konkursach i przeglądach

organizowanych przy współpracy z instytucjami

społeczno - kulturalnymi,

  • współpraca z Radą Szkoły, Radą Rodziców i

Samorządem Uczniowskim,

- znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa

oświatowego, prawa pracy, o finansach i Prawo

zamówień publicznych,

 1. umiejętności racjonalnego gospodarowania

przydzielonymi środkami finansowymi szkoły:

  • przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o

posiadane środki finansowe,

  • podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,

  • pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz

umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele

szkoły,

  • podejmowanie działań zapewniających utrzymanie

powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań

dydaktyczno - wychowawczych;

c) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:

- dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość

=realizacji zadań i zarządzeń,

- podejmowanie działań motywujących nauczycieli do

doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- prowadzenie właściwej polityki kadrowej,

- współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,

  • podejmowanie innych działań mających na celu

promowanie szkoły.

§ 18. 1. Środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół ustala się na dany rok w wysokości 30% planowanej rocznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów.

2. Dopuszcza się przyznanie dodatku motywacyjnego dla dyrektora w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z ich osobistego zaszeregowania, w zależności od wielkości placówki i złożoności zadań.

§ 19. 1. Dodatek motywacyjny nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce przyznają dyrektorzy po zasięgnięciu opinii związków zawodowych funkcjonujących w szkole.

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przyznaje Burmistrz Pyrzyc na wniosek kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego po zasięgnięciu opinii właściwej organizacji związkowej.

§ 20. 1. Dodatek motywacyjny przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze.

2. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Rozdział IV

Dodatek funkcyjny

§ 21. Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie bądź pełnienie uprawnia do dodatku funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia.

§ 22. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego ustalana jest relatywnie do wielkości szkoły, jej warunków organizacyjnych, złożoności zadań wynikających z funkcji kierowniczej i wyników pracy.

2. Dodatek funkcyjny dla nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły przyznaje Burmistrz Pyrzyc, nauczycielom, którzy sprawują inne funkcje kierownicze w szkole dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły, w granicach określonych w tabeli:

Tabela dodatku funkcyjnego

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie w zł, widełki w zł

od

do

 

 

1.

Gimnazjum

a) dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej

b) wicedyrektor

c) kierownik świetlicy

d) opiekun stażu

e) wychowawca klasy

1490

500

250

100

150

2500

1200

700

100

150

2.

Szkoły podstawowe

a)       dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej

b)       dyrektor szkoły liczącej od 8 do 13 oddziałów

c)       dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów

d)       wicedyrektor

e)       kierownik świetlicy

f)        opiekun stażu

g)       wychowawca klasy:

-          do 18 uczniów

-          powyżej 18 uczniów

1400

800

730

400

200

100

75

100

2500

1800

1500

1200

600

100

75

100

3.

Przedszkola

a)       dyrektor przedszkola liczącego 5 oddziałów i więcej

b)       dyrektor przedszkola liczącego od 3 do 4 oddziałów

c)       dyrektor przedszkola liczącego do 2 oddziałów

900

800

490

1500

1400

1300

§ 23. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska

kierowniczego lub sprawowania funkcji, o których mowa w § 21, a jeżeli

powierzenie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub sprawowanie funkcji na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeśli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których przypisany jest ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi, nauczycielowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 1 miesiącu zastępstwa.

Rozdział V

Dodatki specjalizacyjne

§ 24. Nauczyciele, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela otrzymywali dodatki specjalistyczne, zachowują prawo do tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, w wysokości i na zasadach obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy.

Rozdział VI

Dodatki za warunki pracy

§ 25. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje nauczycielowi szkoły podstawowej prowadzącemu zajęcia w klasach i grupach łączonych - w wysokości 25 % stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną w tych klasach godzinę nauczania.

§ 26. 1. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje nauczycielowi,

prowadzącemu indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia indywidualnego specjalnego z upośledzeniem w stopniu co najmniej lekkim - w wysokości 20 % stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną godzinę nauczania.

2. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielom szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzącym zajęcia z dziećmi zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego, uczęszczających do szkoły masowej - w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego za efektywnie przepracowane godziny.

§ 27. Nauczycielce w ciąży, przeniesionej do pracy nieuciążliwej na podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nauczycielka nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej, dodatek za uciążliwe warunki przysługuje do dnia rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego w wysokości średniej miesięcznej dodatku z okresu 3 miesięcy przed przeniesieniem.

§ 28. Nauczycielom pracującym z dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności został ustalony na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz.162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) - z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek za trudne warunki pracy określone w § 25, § 26 zwiększony o 10 % wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego w terminie wypłaty wynagrodzeń.

§ 29. 1. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do jednego, wyższego dodatku.

2. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Burmistrz Pyrzyc.

3. Dodatek wypłaca się z dołu.

Rozdział VII

Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, za zajęcia dodatkowe oraz zasady przyznawania i wypłacania wynagrodzenia dodatkowego.

§ 30. 1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustala się według stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.

3. Kobiety w ciąży, osoby wychowującej dziecko do 4 lat oraz nauczyciela w trakcie odbywania stażu będącego warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego nie wolno zatrudnić w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.

§ 31. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, a następnie mnoży się przez liczbę godzin ponadwymiarowych.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie

organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni nieobecności w pracy.

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

b) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,

c) chorobą lub rehabilitacją dziecka nauczanego indywidualnie, trwającej nie dłużej niż 3 dni,

d) udziałem nauczyciela w konferencjach metodycznych,

e) rekolekcjami

- traktuje się jak zajęcia faktyczne odbyte.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. Godziny ponadwymiarowe ustala się od pełnego etatu.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 32. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, w sposób określony w § 31, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela.

2. W razie zastępstwa nieobecnego nauczyciela przez nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin za faktyczne zrealizowane godziny zastępstw przysługuje mu wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.

§ 33. 1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowe i odpowiednio - udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przeprowadzone godziny ponadwymiarowe, nie więcej jednak niż za 4 godziny.

2. Nauczycielom zajmującym stanowisko kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

Rozdział VIII

Nagrody

§ 34. W budżecie Gminy Pyrzyce tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli. Tryb i zasady przyznawania nagród reguluje oddzielna uchwała.

Rozdział IX

Dodatek mieszkaniowy

§ 35. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

2. Dodatek jest zróżnicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi:

a) 6 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę - dla jednej osoby,

b) 8 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę - dla dwóch osób,

c) 10 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę - dla trzech osób,

d) 12 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę - dla czterech i więcej osób.

3. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł pomija się, a kwotę, od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

4. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: małżonka i dzieci uczące się, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jednemu z nich.

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do

zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

§ 36. 1. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

a)      nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

b)      pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

c)      odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub okresach służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta.

2. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz Pyrzyc.

Rozdział X

Przepisy końcowe

§ 37. Nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach, minimalne wynagrodzenie zasadnicze określone w rozporządzeniu, podwyższa się o kwotę 60 zł.

§ 38. Traci moc Uchwała Nr XXXII/252/2005 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 28, poz.596 z dnia 6 kwietnia 2005r.).

§ 39. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia

1 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-02-2006 11:51:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-02-2006 11:51:11