Uchwała Nr XLV/377/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących kierownicze funkcje w szkołach


Uchwała Nr XLV/377/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 grudnia 2005r.

 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli

pełniących kierownicze funkcje w szkołach i przedszkolach

prowadzonych przez Gminę Pyrzyce

 

Na podstawie art.42 ust.7, w związku z art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz.1966, Nr 213, poz.2081, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 179, poz.1845, z 2005r. Nr 10, poz.71, Nr 167, poz.1397, Nr 179, poz.1487) art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu z dwóch lub więcej różnych wymiarów tygodniowej liczby godzin obowiązkowych, pensum ustala się proporcjonalnie w stosunku do wymiarów pensum poszczególnych przedmiotów i do łącznej liczby godzin realizowanych przez tego nauczyciela.

2. Nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela o liczbę godzin stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a ustalonym tygodniowym wymiarem zajęć po zniżce.

3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze według następujących zasad:

 

L.p.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1

Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:

a)      6 oddziałów

b)      7 oddziałów

c)      8 -10 oddziałów

d)      11 - 16 oddziałów

e)      17 i więcej

7

5

5

5

3

2

Wicedyrektorzy szkół każdego typu:

a)      11-16 oddziałów

b)      17 i więcej

8

5

3

Kierownicy świetlicy:

a)      w szkole typu 11 - 16 oddziałów

b)      w szkole typu 17 oddziałów i więcej

12

12

4

Dyrektorzy przedszkoli:

a) do 2 oddziałów

b) 3 - 4 oddziałów

c)   powyżej 4 oddziałów

10

8

6

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciela, któremu powierzono funkcję kierowniczą w szkole można zwolnić od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w ust.3, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust.4 może być udzielone na czas określony, jednak nie dłużej niż na jeden rok szkolny.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-02-2006 12:02:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-02-2006 12:02:49