Uchwała Nr XLV/378/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy działek numer 59 i 65 w obrębie Krzemlin gmina Pyrzyce


Uchwała Nr XLV/378/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy działek numer

59 i 65 w obrębie Krzemlin gmina Pyrzyce w zamian za zadłużenia

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a i art.45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441) w związku z art.66 § 2 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60, Nr 85, poz.727, Nr 86, poz.732, Nr 143, poz.1199) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Nr XLI/341/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2005 roku w sprawie nabycia na rzecz gminy działek numer 59 i 65 w Krzemlinie gmina Pyrzyce w zamian za zadłużenia.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-02-2006 12:03:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-02-2006 12:03:53