Uchwała Nr XLV/380/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad umieszczania reklam i szyldów na nieruchomościach komunalnych Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XLV/380/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie zasad umieszczania reklam i szyldów na nieruchomościach

komunalnych Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art.40 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udostępniania nieruchomości komunalnych do umieszczania reklam i szyldów oraz zajmowania terenów komunalnych w celach reklamowych, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych i wewnętrznych.

§ 2.1. Szyldem w rozumieniu niniejszej uchwały jest graficzne oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy - tablica, neon, kaseton, itp. o powierzchni nie przekraczającej 0,5 m2 .

2. Reklamą w rozumieniu niniejszej uchwały jest obiekt budowlany, tablica, słup, kaseton, neon, baner itp. urządzenia reklamowe służące do prowadzenia działalności reklamowej lub reklamowania własnej firmy. Reklamą jest również szyld o powierzchni większej niż 0,5 m2 .

§ 3. 1. Zainstalowanie reklamy, szyldu na nieruchomości komunalnej lub zajęcie terenu komunalnego w celach reklamowych może nastąpić tylko za zgodą Burmistrza Pyrzyc.

2. Za samowolne umieszczenie tablicy, szyldu na nieruchomości komunalnej ustala się opłatę w wysokości 500 zł.

§ 4. Umieszczenie reklamy, szyldu na nieruchomości komunalnej lub zajęcie terenu komunalnego podlega poniższej opłacie:

  • zainstalowanie jednego szyldu na nieruchomości, na terenie której prowadzona jest działalność gospodarcza jest bezpłatne,

  • za umieszczenie więcej niż jednego szyldu opłata wynosi - 18,00 zł miesięcznie za każdy szyld,

  • za tablice reklamowe wolnostojące, wiszące, kasetony, podświetlane neony, słupy ogłoszeniowe, itp. o powierzchni:

a) do 1,0 m2 - 18,00 zł miesięcznie,

  1. powyżej 1,0 m2 - 18,00 zł plus 2,00 za każde rozpoczęte 0,1 m2 miesięcznie,

  2. nietypowe nośniki reklamowe, malowidła ścienne itp. - opłata negocjowana,

  3. za reklamy tymczasowe (banery, plakaty, tablice) - 3,00 zł dziennie za każdy 1,0 m2 ,

  4. za udostępnienie nieruchomości komunalnej w celu prowadzenia akcji reklamowej, wieców przedwyborczych lub innych podobnych celów - opłata jednorazowa w wysokości - 200,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIX/186/96 Zarządu Miejskiego w Pyrzycach z dnia 7 lutego 1996r. w sprawie wysokości opłat za umieszczanie reklam i tablic informacyjnych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-02-2006 12:13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-02-2006 12:13:11