Uchwała Nr XLV/382/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lub oddania we współużytkowanie wieczyste działki nr 200/19 położonej w Pyrzycach


Uchwała Nr XLV/382/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lub oddania we współużytkowanie wieczyste działki nr 200/19 położonej w Pyrzycach w obrębie nr 6

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9, lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806) oraz art. 34 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na bezprzetargową sprzedaż lub oddanie we współużytkowanie wieczyste działki nr 200/19 o powierzchni 0,0060 ha położonej w obrębie nr 6 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych wyodrębnionych z budynku mieszkalnego przy ulicy Rejtana 3, którzy są współużytkownikami wieczystymi działki nr 20/10, które to działki zabudowane są jednym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, a w części budynku usytuowanej na działce 200/19 znajdują się części składowe budynku (pralnia wraz z suszarnią) służące właścicielom tych lokali mieszkalnych oraz część lokalu mieszkalnego nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 28-02-2006 09:53:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 28-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 28-02-2006 09:53:33