Uchwała Nr XLVI/386/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis


Uchwała Nr XLVI/386/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 stycznia 2006r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla

przedsiębiorców

w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806r. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1683, z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291, z 2005r, Nr 130, poz.1087, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1339, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe warunki dopuszczalności oraz tryb udzielania pomocy finansowej przedsiębiorcom na inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze gminy Pyrzyce, zwanej dalej pomocą”.

  1. Pomoc przedsiębiorcom na podstawie uchwały jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z dnia 13 stycznia 2001r.).

  2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, o kórej mowa w uchwale, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza równowartości w złotych kwoty brutto 100 000 euro.

§ 2.1. Pomoc jest udzielana w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

2. Pomocy nie udziela się:

1) przedsiebiorcom wykonującym działalność gospodarczą w sektorze transportu;

2) a) jeżeli byłaby bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

b) działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzeniem do obrotu produktów wymienionych w załaczniku I do Traktatu,

c) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów importowanych,

3) na inwestycje związane z budową stacji paliw oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 150 m2 .

3. Przez powierzchnię sprzedaży, o której mowa w ust. 2 pkt 3, należy rozumieć powierzchnię sprzedaży określoną w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz 717, z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087).

§ 3. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przesiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą na obszarze gminy Pyrzyce.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na okres jednego roku, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje przedsiebiorcy, który uzyskał to zwolnienie, a następnie:

1) został wykreślony z rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, a następnie został do nich wpisany jako nowy przedsiębiorca;

2)zmienił formę organizacyjno - prawną działalności gospodarczej lub zmienił skład wspólników spółki;

3) zmienił firmę (nazwę) lub przedmiot działalności gospodarczej.

§ 4. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości małych i średnich przedsiębiorców, którzy po wejściu w życie niniejszej uchwały zrealizują na obszarze gminy Pyrzyce nowe inwestycje polegające na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na okres 5 lat, licząc od dnia udzielenia pomocy, pod warunkiem:

1) dla małych przedsiębiorców w rozumieniu art. 105 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, Nr 281, poz.2777, z 2005r. Nr 33, poz.289, Nr 94, poz.788, Nr 143, poz.1199, Nr 175, poz.1460, Nr 177, poz.1468),

  1. zainwestowania ogółem w działalność gospodarczą prowadzoną na tych nieruchomościach kwoty przekraczającej równowartość 30.000 euro, przy czym w pierwszym roku obowiązywania zwolnienia kwota poniesionych nakładów nie może być niższa niż równowartość 10.000 euro

lub

b) utworzenia na obszarze gminy Pyrzyce ogółem co najmniej dwóch nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją i ich utrzymania co najmniej przez 5 lat od dnia udzielenia pomocy

lub

c) zainwestowania w nowe inewestycje w zakresie nowych technologii, parków naukowo-technologicznych oraz prowadzenia inwestycji w obrębie parków naukowo-technologicznych kwoty przekraczającej równowartość 50.000 euro, przy czym w pierwszym roku zwolnienia kwota poniesionych nakładów nie może być niższa niz równowartość 10.000 euro;

2) dla średnich przedsiebiorców w rozumieniu art. 106 ustawy wymienionej w pkt 1:

a) zainwestowania ogółem w działalność gospodarczą prowadzoną na tych nieruchomościach kwoty przekraczającej równowartość 100.000 euro, przy czym w pierwszym roku obowiązania zwolnienia kwota poniesionych nakładów nia może byc niższa niż równowartość 20.000 euro

lub

b) utworzenia na obszarze gminy Pyrzyce, ogółem co najmniej dziesięciu nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją i ich utrzymania co najmniej przez 5 lat od dnia udzielania pomocy

lub

c) zainwestowania w nowe inwestycje w zakresie nowych technologii, parków naukowo- technologicznych oraz prowadzenia w obrębie parków naukowo-technologicznych kwoty przekraczającej równowartość 300.000 euro, przy czym w pierwszym roku zwolnienia kwota poniesionych nakładów nie może być niższa niż równowartość 100.000 euro.

3. Do kosztów inwestycji, na podstawie których jest obliczana pomoc, wlicza się koszty związane z inwestycją w grunty, budynki, maszyny i narzędzia. Uznanymi kosztami inwestycji są koszty nabycia technologii.

4. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała przyrost netto miejsc pracy w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 6 miesięcy przed oddaniem inwestycji do użytku, przy czym uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 5. Zwolnienie, o którym mowa w § 4, przysługuje także przedsiębiorcom, którzy poszerzają działalność gospodarczą; zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmuje wówczas tylko nową inwestycję: nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 6.1. Stwierdzenie przysługiwania zwolnień, o których mowa w § 3 - 5, następuje na podstawie wniosku podatnika złożonego przed rozpoczęciem inwestycji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie, siedzibę i status prawny podatnika (REGON, NIP, PKD, KRS);

2) określenie, czy podatnik jest małym lub średnim przedsiębiorcą;

3) podstawę zwolnienia od podatku od nieruchomości (odpowiednio § 3,4 lub 5 uchwały);

4) informację dotyczącą pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, w tym zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis,

5) w zależności od podstawy zwolnienia:

a) datę podjęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej na obszarze gminy Pyrzyce

lub

b) rodzaj prowadzonej lub planowanej inwestycji,

c) kwotę poniesionych nakładów oraz kwoty planowanych nakładów do zainwestowania w następnych latach zwolnienia

lub

d) liczbę planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, przedsiębiorca dołącza kopię wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

4. Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 - 3 i nie został poprawiony lub uzupełniony w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Burmistrz w drodze decyzji stwierdza zwolnienie podatnika od podatku od nieruchomości, jeżeli podatnik spełnia warunki określone w § 3 - 5, stanowiące podstawę zwolnienia od podatku od nieruchomości.

§ 7.1. Do dnia 31 marca każdego roku podatkowego przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości jest zobowiązany przedłożyć Burmistrzowi informacje dotyczącące:

1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych łącznie oraz w ostatnim roku podatkowym;

2) poziomu zatrudnienia;

3) kosztów zatrudnienia pracowników;

4) wartość pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę w okresie ostatnich 3 lat, w tym zaświadczenia o pomocy de minimis.

2. W wypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia od podatku podatnik jest zobowiązany powiadomić na piśmie Burmistrza w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

3. Podatnik, o którym mowa w ust. 2, traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

4.Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 2, traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

5. Podatnik, który podał nieprawdziwe dane co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia od podatku, traci prawo do zwolnienia za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia.

6.Podatnicy, o których mowa w ust. 4 i 5, są zobowiązani do zapłaty należnego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę.

§ 8.Traci moc uchwała Nr VIII/82/99 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 kwietnia 1999r w sprawie stosowania ulg i zwolnień dla podmiotów podejmujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Pyrzyce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do uchwały Nr XLVI/386/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 stycznia 2006r.

 

 

.............………….., dnia…………............

……………………………..

/nazwa przedsiębiorcy/

……………………………………….

/adres siedziby i miejsce prowadzenia

działalności/

Wniosek

Na podstawie uchwały Nr XLVI/386/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2006r. wnoszę o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku:

- z podjęciem po raz pierwszy działalności gospodarczej na obszarze gminy Pyrzyce,

- dokonaniem nowej inwestycji,

- utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją1

  1. Podstawowe informacje o przedsiębiorcy

1. NIP……………………………………………………………………………………

2. REGON…………………………………………………………………………………

3. PKD……………………………………………………………………………………

4. KRS ...............................................................................................................................

5.Forma prawna prowadzonej działalności………………………………………………

5.Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika Nr 1 do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

( Dz. Urz .WE L 10 z 13.01.2001r.) zmienionego rozporządzenia nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r. ( Dz. Urz .WE L 63 z 28.02.2004r.)

6.Rodzaj prowadzonej działalności…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

7.Data rozpoczęcia działalności……………………………………………………..............

1( właściwe podkreślić)

II. Dane dotyczące przedsięwzięcia, w związku z którym podatnik ubiega się o

zwolnienie

1.Rodzaj prowadzonej lub planowanej inwestycji……………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

2.Data rozpoczęcia działalności gospodarczej na obszarze Gminy Pyrzyce…………

………………………………………………………………………………………….

3.Kwota poniesionych nakładów………………………………………………………

4.Kwota planowanych nakładów do zainwestowania w następnych latach zwolnienia

………………………………………………………………………………………..

5.Aktualna liczba pracowników u pracodawcy będącym przedsiębiorcą wynosi………

…………………………………………………………………………………………

6.Liczba osób, które zostaną zatrudnione……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Do wniosku dołączyć:

  1. Kserokopię Regonu.

  2. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis wydane przedsiębiorcy przez organy pomocy.

  3. Wypis KRS

  4. Informacje dotyczące wielkości otrzymanej pomocy de minimis w różnych formach

w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień jej udzielenia, według zasady określonej w art.63 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy pubicznej (Dz.U.Nr 12,poz.1291).

Świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych (art.233kk) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

……………………………………

(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

1należy wpisać czy jest to:1.utworzenie przedsiębiorstwa; 2.rozbudowa przedsiębiorstwa;

3.zakup zakładu; 4.utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;5.zakup maszyn, urządzeń ,nowych technologii.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-02-2006 13:55:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-02-2006 13:55:52