Uchwała Nr XLVI/387/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2006


Uchwała Nr XLVI/387/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 stycznia 2006r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2006

Na podstawie § 48 ust.2 Statutu Gminy Pyrzyce stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003r. (Dz.Urz.Woj. Zach-pom. Nr 59, poz.1065) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plany pracy stałych komisji rady na rok 2006 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

 1. plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej, załącznik nr 1,

 2. plan pracy Komisji Budżetu, załącznik nr 2,

 3. plan pracy Komisji Edukacji, załącznik nr 3,

 4. plan pracy Komisji Rolnictwa i Ekologii, załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/387/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 stycznia 2006r

Plan pracy i kontroli

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2006

STYCZEŃ

 1. Przeprowadzenie kontroli celowości wyjazdów służbowych i kosztów z tym związanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w roku 2005.

 2. Rozpatrzenie skargi Panów: Cichowicza, Zielińskiego Majaka.

LUTY

 1. Kontrola postępowania z zakresu odroczeń i umorzeń podatkowych dokonywanych przez Burmistrza w 2005r.

 2. Kontrola realizacji uchwał i wniosków Rady Miejskiej oraz zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej za 2005r.

 3. Kontrola postępowań związanych ze zbyciem, dzierżawą i najmem nieruchomości stanowiących własność gminy za 2005r.

MARZEC

 1. Kontrola poniesionych wydatków na promocję gminy w 2005r.

 2. Kontrola operacji finansowych dokonywanych na poszczególnych bankowych kontach Urzędu Miejskiego pod kątem form płatności (zgodnie z sugestią Przewodniczącego rady Miejskiej).

KWIECIEŃ

 1. Zapoznanie się z protokołami pokontrolnymi zewnętrznych organów kontrolnych z prowadzonych kontroli w latach 2003-2005.

 2. Kontrola wykonania budżetu Gminy za 2005r. - wypracowanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pyrzyc za 2005r.

MAJ

 1. Kontrola zasadności i celowości dokonywanych zakupów rzeczowych ze środków Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005r.

 2. Kontrola ruchu kadrowego w Urzędzie Miejskim w latach 2003-2006 oraz kontrola wykorzystania urlopów pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach za 2005.

 3. Kontrola wybranych postępowań z zakresu zamówień publicznych przeprowadzonych w 2005r.

CZERWIEC

 1. Kontrola realizacji pozyskiwanych środków pozabudżetowych w jednostkach Gminy oraz instytucjach kultury.

LIPIEC

Przerwa wakacyjna.

SIERPIEŃ

Przerwa wakacyjna.

WRZESIEŃ

1. Kontrola rozpatrywania skarg i wniosków składanych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach za 2005 oraz za I półrocze 2006r.

PAŹDZIERNIK

1. Kontrola prawidłowości przeprowadzonych postępowań w zakresie naboru na wolne stanowiska kierownicze i urzędnicze w Urzędzie Miejskim i w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr XLVI/387/06 Rady Miejskiej

w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2006r.

Plan pracy

Komisji Budżetu na 2006r.

STYCZEŃ

 1. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2006.

 2. Wypracowanie opinii do projektu budżetu Gminy na rok 2006.

LUTY

 1. Zapoznanie się z istniejącą bazą oświatową, opinią w sprawie planu remontu szkół i placówek oświatowo- kulturalnych.

 2. Stopień realizacji inwestycji w mieście i gminie oraz udziału środków pozabudżetowych.

 3. Ocena i wypracowanie kierunków dalszej prywatyzacji mienia komunalnego.

 4. Wypracowanie opinii dotyczącej rozwoju budownictwa mieszkaniowego, komunalnego i socjalnego oraz tereny pod budownictwo.

MARZEC

 1. Uzbrojenie techniczne terenu gminy- rozwój infrastruktury jako warunek rozwoju miasta i gminy.

 2. Ocena działań podejmowanych w zakresie promocji gminy w roku 2005 oraz planu działania w tym zakresie w roku 2006.

 3. Wypracowanie opinii i wniosków w sprawie działalności PDK (zaprosić Dyrektora).

 4. Opinia w sprawie działalności ZUT (zaprosić Dyrektora).

KWIECIEŃ

 1. Wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005r.

 2. Opinia w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pyrzyc.

 3. Wypracowanie opinii w sprawie stanu zadłużenia Gminy Pyrzyce.

MAJ

 1. Ocena działalności w zakresie sprawowania funkcji Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych Spółkach Gminy.

 2. Ocena działalności spółek gminnych:

 1. ocena działalności PPK,

 2. ocena działalności PPM,

 3. ocena działalności Geotermii

 1. Stopień realizacji inwestycji w mieście i Gminie.

 2. Zapoznanie się z bilansem instytucji kultury działających na terenie miasta i gminy za rok 2005.

CZERWIEC

 1. Ocena kondycji zakładów pracy z terenu gminy, aktywność gospodarcza w gminie, ocena bezrobocia oraz skuteczność inicjatyw samorządowych w ograniczeniu bezrobocia.

 2. Ocena przygotowania bazy sportowej do okresu letniego i wakacyjnego.

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

 1. Informacja o realizacji planu budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.

 2. Ocena przebiegu wykonawstwa realizowanych inwestycji na terenie miasta i gminy oraz ich finansowanie.

 3. Ocena działalności jednostek budżetowych w zakresie: organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych w okresie wakacyjnym (zaprosić Dyrektorów OSiR,PDK, MOS, PBP).

PAŹDZIERNIK

 1. Ocena stanu infrastruktury technicznej w mieście i na wsi:

 1. ocena realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg publicznych gminnych,

 2. ocena realizacji zadań w zakresie wodociągów, oczyszczalni ścieków i utrzymania czystości.

 1. Współdziałanie zgromadzenia wspólników, rad nadzorczych i zarządów w jednoosobowych spółkach gminy w zakresie statutowych zadań spółek.

 2. Ocena realizacji gminnych inwestycji.

LISTOPAD

 1. Opracowanie wniosków do budżetu na rok 2007.

 2. Opinia Komisji w sprawie realizacji wniosków stałych komisji rady oraz stopień realizacji wniosków zgłoszonych przez wyborców, m.in. na zebraniach wiejskich.

GRUDZIEŃ

 1. Ocena realizacji planu Komisji za rok 2006.

 2. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2007.

 3. Opinia i wnioski Komisji dot. planu pracy Rady Miejskiej na rok 2007.

 4. Wypracowanie opinii do projektu budżetu Gminy na rok 2007.

Załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr XLVI/387/06 Rady Miejskiej

w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2006r.

PLAN PRACY

KOMISJI EDUKACJI na rok 2006

Posiedzenia Komisji odbywać się będą raz w miesiącu, częściej w sytuacjach wymagających niezwłocznej opinii komisji.

I - Stała współpraca z:

 • placówkami oświatowymi, opiekuńczymi i instytucjami kultury w mieście,

 • innymi komisjami stałymi Rady Miejskiej,

 • Komisją Edukacji Powiatu Pyrzyckiego i innych gmin i powiatów,

 • Młodzieżową Radą w Pyrzycach,

 • Organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

II - Bieżące:

 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza Pyrzyc, członków komisji oraz pozostałych radnych,

 • opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej,

 • rozpatrywanie wniosków i skarg mieszkańców miasta kierowanych do komisji w zakresie jej kompetencji.

III - Wspieranie działań w zakresie:

 • rozwoju współpracy z zagranicą,

 • promowania edukacji prounijnej i regionalnej.

IV - Tematy posiedzeń komisji według miesięcy:

STYCZEŃ

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za rok 2005r.

 2. Analiza budżetu przydzielonego placówkom oświatowym i kultury na 2006r.

 3. Zapoznanie się z zakresem potrzeb dla poprawy funkcjonowania instytucji zajmujących się ochroną środowiska, zdrowia, pomocy społecznej w gminie do planu budżetu gminy na 2006 rok.

LUTY

 1. Kalendarz imprez.

 2. Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.

 3. Funkcjonowanie klubów sportowych na terenie gminy.

 4. Podsumowanie działalności sportowych gminy.

 5. Podsumowanie wypoczynku zimowego dzieci w gminie.

MARZEC

 1. Ocena jakości pracy przedszkoli i szkół podstawowych.

 2. Wypracowanie przy współpracy z Komendą Powiatową Policji i Państwową Strażą Pożarną raportu o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy.

 3. Ocena stanu porządku i związanego z tym stanu sanitarnego w gminie.

KWIECIEŃ

 1. Ocena sytuacji w placówkach oświatowych pod względem przeciwdziałania nałogom- w porozumieniu z Wydziałem Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 2. Opieka socjalna w gminie.

MAJ

 1. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży w gminie i poza miejscem zamieszkania.

 2. Pozalekcyjna oferta placówek oświaty i kultury- stan aktualny, kierunki zmian, potrzeby.

 3. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem.

CZERWIEC

 1. Stan realizacji remontów i inwestycji w placówkach oświatowych.

 2. Analiza funkcjonowania systemu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych.

LIPIEC

SIERPIEŃ

 1. Wakacyjne remonty placówek oświatowych.

 2. Zapoznanie się ze stanem placówek oświatowych i wychowawczych pod katem przygotowania do roku szkolnego 2006.

WRZESIEŃ

1. Podsumowanie wypoczynku letniego w gminie- dzieci, młodzież, dorośli.

PAŹDZIERNIK

1. Podsumowanie czteroletniej działalności komisji.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLVI/387/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 stycznia 2006r.

Plan pracy

Komisji Rolnictwa i Ekologii na 2006r.

STYCZEŃ

 1. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2006.

 2. "Program Rewitalizacji dla miasta Pyrzyce na lata 2007-2013"- zaawansowanie prac.

LUTY

 1. Ocena funkcjonowania usług komunalnych (woda, ścieki, ciepło, odpady)

 • poziom cen;

 • jakość świadczonych usług.

MARZEC

 1. Ocena realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pyrzyce na lata 2004-2009" oraz "Planu Gospodarki Odpadami" przyjętych uchwałą Nr XXX/225/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r.

KWIECIEŃ

 1. Przegląd oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci i dzikich wysypisk na terenie gminy - wyjazd w teren.

MAJ

 1. Informacja dotycząca prac i zamierzeń Spółek Wodnych na terenie gminy Pyrzyce- wyjazd w teren.

CZERWIEC

 1. Informacja nt. "Organizacja dożynek gminnych".

WRZESIEŃ

 1. Ocena konkursu "Najładniejsze otoczenie".

PAŹDZIERNIK

 1. Analiza umorzeń podatków rolnych.

 2. Realizacja budownictwa socjalnego w Gminie Pyrzyce.

LISTOPAD

 1. Spotkanie z Sołtysami Gminy Pyrzyce nt. wypracowania opinii dotyczącej ceny żyta liczonej do podatku rolnego.

GRUDZIEŃ

 1. Sprawozdanie z działalności pracy Komisji za 2006.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-02-2006 13:56:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-02-2006 13:56:44