Uchwała Nr XLVIII/391/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006r.


Uchwała Nr XLVIII/391/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 23 lutego 2006r.

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229, z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 233, poz.1957, z 2003r. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865, Nr 217, poz.2124, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 49, poz.464, Nr 70, poz.631, Nr 91, poz.875, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz.1263, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2784, z 2005r. Nr 25, poz.202, Nr 62, poz.552, Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, Nr 132, poz.1110, Nr 163, poz.1362, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1458, Nr 249, poz.2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan przychodów w kwocie 95.880,00 zł i wydatków w kwocie 95.880,00 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/391/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 23 lutego 2006r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NA ROK 2006.

Lp.

Dział

Rozdział

§

Tytuł

Kwota

w zł

1

2

3

4

5

6

PRZYCHODY

.

900

90011

1.

.

.

069

Wpływy z różnych opłat

88.000

2.

.

.

092

Odsetki od środków finansowych

100

.

.

.

.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2006 r.

7.780

.

.

.

.

RAZEM:

95.880

WYDATKI

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

95.880

1.

900

90011

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

36.200

2.

.

.

4300

Zakup usług pozostałych

55.980

3.

.

.

4410

Delegacje służbowe

2.000

4.

.

.

4430

Różne opłaty i składki

1.700

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-03-2006 09:15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-03-2006 09:15:08