Uchwała Nr XLVIII/ 393/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/375/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2001r.


Uchwała Nr XLVIII/ 393/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 23 lutego 2006r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/375/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej

Na podstawie art.7, ust.1, pkt.11, art.40, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006 Nr 17, poz.128) oraz art.98 a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. Uchwały Nr XXXIII/375/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem w wysokości 5%.”

§ 2. Uchwałę stosuje się do spraw wszczętych a niezakończonych ostateczną decyzją do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-03-2006 09:23:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-03-2006 09:23:46