Uchwała Nr XLVIII/394/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie przeznaczonym pod kiermasz w czasie trwania XXVII Pyrzyckich Spotkań


Uchwała Nr XLVIII/394/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 23 lutego 2006r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie przeznaczonym pod

kiermasz w czasie trwania XXVII Pyrzyckich Spotkań z Folklorem

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art.19, pkt.1 lit. „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966, z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291, Nr 281, poz.2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz.1484) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie przeznaczonym pod kiermasz w czasie trwania XXVII Pyrzyckich Spotkań z Folklorem, które odbędą się w dniach 25 - 28 maja 2006 roku - w wysokości 30 zł/m2.

2. Zwalnia się z opłaty targowej, o której mowa w ust.1 miejscowych przedsiębiorców (handel, usługi).

§ 2. Opłata nie obejmuje kosztu dostawy energii elektrycznej oraz wody.

§ 3. Z opłaty, o której mowa w § 1 zwalnia się firmę lub osobę wykorzystującą teren pod ekspozycje kolekcjonerskie i wystawy artystyczne (bez sprzedaży) oraz oficjalnych sponsorów imprezy.

§ 4. Teren zajęty przez jedną firmę lub osobę pod stoisko z zapleczem nie może przekroczyć 20 m2.

§ 5. 1. Opłatę pobiera inkasent - Anna Łuszczyk - pracownik Pyrzyckiego Domu Kultury.

2. Z tytułu poboru inkasa, o którym mowa w ust.1 osoba wykonująca te czynności otrzyma prowizję w wysokości 8 % wpływów z pobranej opłaty.

3. Wpływy z tytułu opłaty po pomniejszeniu o poniesione koszty związane z ich pozyskaniem postanawia się przeznaczyć na powiększenie dotacji dla Pyrzyckiego Domu Kultury na XXVII Pyrzyckie Spotkania z Folklorem.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-03-2006 09:25:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-03-2006 09:25:14