Uchwała Nr XLVIII/ 395/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach


Uchwała Nr XLVIII/ 395/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 23 lutego 2006r.

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych

administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach

Na podstawie art.40, ust.2, pkt.4, art.41, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 121, poz.770, z 1998r. Nr 106, poz.668, z 2002r. Nr 113, poz.984, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 199, poz.1937) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady korzystania z gminnych obiektów sportowych, administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach:

  1. Bezpłatnie z obiektów, o których mowa korzystają jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy Pyrzyce, organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej przez Gminę Pyrzyce oraz Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pyrzycach wówczas gdy jest organizatorem imprezy w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem dzieci i młodzieży przedszkoli, szkół podstawowych lub gimnazjum Gminy Pyrzyce.

  2. Osoby fizyczne, organizacje i instytucje nie wymienione w ust.1 korzystają z obiektów sportowych za odpłatnością.

  3. Wysokość odpłatności za korzystanie z obiektów ustala Burmistrz Pyrzyc na wniosek dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-03-2006 09:26:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-03-2006 09:26:19