Uchwała Nr XLVIII/ 396/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie nadania imienia dla Stadionu Miejskiego w Pyrzycach


Uchwała Nr XLVIII/ 396/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 23 lutego 2006r.

w sprawie nadania imienia dla Stadionu Miejskiego w Pyrzycach

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Stadionowi Miejskiemu położonemu w Pyrzycach przy zbiegu ulic: Sportowej, Lipowej, Słowackiego - oznaczonemu w ewidencji gruntów jako działka nr 31, obręb 12 miasta Pyrzyce o pow.4,2663 ha nadaje się imię Leszka Słoninki ustalając pełną nazwę w następującym brzmieniu: „Stadion Miejski im.Leszka Słoninki w Pyrzycach”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-03-2006 09:26:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-03-2006 09:26:51