Uchwała Nr XLIX/397/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2006r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do udzielenia poręczenia


Uchwała Nr XLIX/397/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 marca 2006r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza do udzielenia poręczenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do udzielenia poręczenia zapłaty zobowiązań Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Spółka z o.o. w Pyrzycach należnych „Geotermii Pyrzyce” Spółka z o.o. na kwotę 1.387.955,52 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i 52/100 groszy) z tytułu dostawy energii cieplnej.

§ 2. Warunki poręczenia określone są w umowie poręczenia i w porozumieniu zawartym między Geotermią a Spółką PPM. Dokumenty te stanowią załącznik Nr 1, Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 26-05-2006 09:02:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 26-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 26-05-2006 09:02:44