Uchwała Nr XLIX/398/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2006r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2008


Uchwała Nr XLIX/398/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 marca 2006r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata

2006 - 2008

Na podstawie art. 10, ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciw-działaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 203r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2008, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do uchwały Nr XLIX/398/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 marca 2006r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2008.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

§ 1.Gmina Pyrzyce podejmuje działania mające na celu: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży, rozwój edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów, instytucji i wyspecjalizowanych służb w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, a zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi.

Skuteczna realizacja tego programu opiera się na współpracy z poniżej wymienionymi instytucjami:

-Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

-służbą zdrowia,

-Komendą Powiatową Policji,

-Sądem rejonowym,

-organizacjami pozarządowymi,

-Gminnym Punktem Profilaktyki Społeczno - Rodzinnej.

§ 2.Celem Gminnego Programu jest:

1.Podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez redukcję dostępności i zapotrzebowania na substancje narkotyczne, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym.

2.Zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej polegającego na systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią i uwrażliwienia na wczesne oznaki uzależnienia oraz informowanie o dostępnych formach pomocy.

3.Uświadomienie i pozyskanie społeczeństwa do zasadności prowadzonych kampanii i przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od środków odurzających i narkotyków.

4.Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie między instytucjonalnej i merytorycznej współpracy różnych instytucji, stowarzyszeń oraz organizacji społecznych m. in. w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej, zmierzających do modyfikowania stylu życia, propagowania zdrowia psychicznego, kondycji fizycznej, zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

5.Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizację nowoczesnych programów profilaktycznych.

Rozdział 2

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.

§ 3.1.W ramach realizacji programu Gmina Pyrzyce podejmuje różnorodne działania profilaktyczne w oparciu o:

1)działalność świetlic środowiskowych w program których wpisane zostaną elementy przeciwdziałania narkomanii, indywidualne przez osoby prowadzące świetlice wg rozpoznania potrzeb wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic,

2)szkoły,

3)współpracę z organizacjami społecznymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, kuratorami zawodowymi i społecznymi,

2.Działania, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)udzielanie informacji dotyczących możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, terapii i rehabilitacji,

2)zlecenie pełnienie dyżurów w Punkcie Profilaktyki Społeczno - Rodzinnej przez osoby przygotowane do udzielania pomocy uzależnionym od narkotyków i ich rodzinom,

3)bieżące funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych dla dzieci i młodzieży w tym:

a)prowadzenie zajęć świetlicowych,

b)umożliwienie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego poprzez rozwój zainteresowań pod kierunkiem przygotowanych wychowawców,

c)realizacja w ramach zajęć świetlicowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

d)koordynacja pracy świetlic działających na terenie gminy.

4)Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w tym specjalistów terapii uzależnień.

Rozdział 3

Prowadzenie profilaktyki informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

§ 4.1. Organizowanie w miarę możliwości finansowych, w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie gminy programów profilaktycznych dla dzieci młodzieży oraz ich rodziców.

2.Prowadzenie konkursów wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży.

3.Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami.

4.Prowadzenie w Świetlicach Środowiskowych zajęć profilaktyczno wychowawczych.

5.Zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej - plakaty, ulotki, informatory, organizowanie promocji filmów i książek.

6.Organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią.

7.Współorganizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla poszczególnych grup zawodowych z terenu gminy: pracowników oświaty, policji, pomocy społecznej, administracji samorządowej.

8.Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

9.Prowadzenie publicznych debat o narkomanii z udziałem przedstawicieli Gminy, nauczycieli i rodziców.

Rozdział 4

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i ich rodzinom.

§ 5.1.Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi o oświatowymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

2.Nawiązanie współpracy z Komendą Powiatową Policji w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

1)przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży,

2)dokonywanie stałych i seryjnych kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych; lokale gastronomiczne, kafejki, szkoły, place zabaw, dyskoteki itp.

3.Nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia - pomoc merytoryczną dla lekarzy rodzinnych oraz dostarczanie materiałów na temat istoty uzależnienia od narkotyków.

Rozdział 5

Sposoby realizacji Gminnego Programu.

§ 6.Realizacja niniejszego programu nastąpi poprzez:

a)zlecenia realizacji zadań wybranym podmiotom,

b)nadzór nad realizacją zleconych zadań,

c)tworzenie bazy merytorycznej, organizacyjnej i materialnej niezbędnej do realizacji programu.

§ 7.Koordynacja działań związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii zawartych w niniejszym programie prowadzi Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 26-05-2006 09:06:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 26-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 26-05-2006 09:06:25