Uchwała Nr XLIX/400/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce z tytułu należności


Uchwała Nr XLIX/400/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 marca 2006r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek

organizacyjnych Gminy Pyrzyce z tytułu należności pieniężnych, do

których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa,

udzielania ulg w spłacie tych należności oraz organów do tego

uprawnionych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r, Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub części jeżeli:

  1. wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania

likwidacyjnego lub upadłościowego,

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając

spadkobierców,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym

nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej

wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,

4) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne lub ekonomiczne.

§ 2. Umorzenie, w przypadkach określonych w §1 dokonywane może być na umotywowany wniosek skarbnika gminy lub kierownika jednostki organizacyjnej dłużnika, po przeprowadzeniu postępowania ustalającego podstawę umorzenia.

§ 3. Do umorzenia wierzytelności upoważniony jest Burmistrz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Miejskiej.

§ 4. Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych do wysokości 50% odsetek ustawowych w stosunku rocznym.

§ 5.1 W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, na wniosek dłużnika, może odroczyć na 6 rat termin zapłaty całości lub części wierzytelności, rozłożyć należność na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki, jeśli kwota należności nie przekracza 5- krotności kwoty maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt.1.

2. W przypadku gdy kwota należności przekracza kwotę wymienioną w §3 ust.1 pkt.2 kierownik gminnej jednostki organizacyjnej zobowiązany jest uzyskać zgodę Burmistrza.

§ 6. Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg w spłacie należności następuje:

1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym w drodze decyzji,

2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w drodze umowy lub jednostronnego oświadczenia woli uprawnionego organu lub kierownika jednostki.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

§ 8. Do spraw wszczętych a niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy nowej uchwały.

§ 9. Uchyla się uchwałę Nr XXX/341/01 z dnia 29 marca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pyrzyce z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacie tych należności oraz organów do tego uprawnionych.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 26-05-2006 09:14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 26-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 26-05-2006 09:14:23