Uchwała Nr L/404/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 kwietnia 2006 r. o uchyleniu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr L/404/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

o uchyleniu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacie tych należności oraz organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art.43 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Uchyla się uchwałę Nr XLIX /400/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacie tych należności oraz organów do tego

uprawnionych .

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 26-05-2006 09:18:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 26-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 26-05-2006 09:18:41