Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/211/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku


Uchwała Nr XXIX/211/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 listopada 2004r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,

z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683,

z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966; z 2004r. Nr 92, poz.880, Nr 92, poz.884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r.

w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46, poz.794) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawkę podatku od nieruchomości:

  1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

od 1m2 powierzchni- 0,58,- zł ,

2) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych od 1ha powierzchni- 3,51,- zł,

3) pozostałych od 1m2 powierzchni- 0,17,- zł,

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych od 1m2- 0,51zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej- 16,24,- z tym że :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie handlu

detalicznego do pow.250m2 -od 1m2 powierzchni użytkowej 15,20,- zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie zakładów usługowych:

krawiec ,stolarz, szewc, szklarz, fryzjer, kowal -od 1m2 powierzchni

użytkowej 15,20,- zł,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej-8,35,- zł

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej- 3,60,- zł,

5) pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej- 5,90,- zł,

z tym, że od budynków gospodarczych lub ich części będących w posiadaniu

osób fizycznych stawka podatku wynosi od 1m2 powierzchni użytkowej- 1,49,-zł

6) od budowli - od ich wartości określonej na podstawie art.4 ust1 pkt 3 i ust.3 - 7,

2% z tym, że od budowli związanych z wytwarzaniem i przesyłaniem energii

cieplnej, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz budowli

służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 0,75 % ich wartości.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby jednostek i zakładów budżetowych, instytucji kultury powiązanych z budżetem Gminy Pyrzyce oraz nieruchomości będące w zarządzie Gminy z wyjątkiem nieruchomości, które zostały oddane w zarząd lub wydzierżawione.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/117/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku, oraz poboru podatku w drodze inkasa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 03-01-2005 11:27:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 03-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 03-01-2005 11:27:21