Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/212/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała Nr XXIX/212/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 listopada 2004r.

w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203), art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431, z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz.409, z 1997r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108, poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875, z 2002r. Nr 200, poz.1680 oraz z 2003r. Nr 110, poz.1039 i Nr 162, poz.1568), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz.1826), art.19 pkt.2 oraz art.14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110 poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966, z 2004r. Nr 92, poz.880, Nr 92, poz.884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w drodze inkasa na terenie gminy w zakresie:

 1. podatku rolnego,

 2. podatku leśnego,

 3. podatku od nieruchomości,

 4. opłaty targowej,

 5. podatku od posiadania psów.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso od kwoty zebranego podatku przez inkasenta:

  1. podatek rolny 5%,

  2. podatek leśny 5%,

  3. podatek od nieruchomości 5%,

  4. opłata targowa 30%,

  5. podatek od posiadania psów 10%.

§ 3. Wyznacza się inkasentów:

 1. na terenie gminy dla miejscowości, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

W przypadku niemożności wykonywania obowiązku inkasenta, Burmistrz Pyrzyc wskaże inną osobę wymienioną w załączniku Nr 1.

2) na terenie miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Inkasent obowiązany jest do poboru od podatnika podatku i wpłacania go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

§ 5. Inkasent, który nie wpłaca pobranego podatku w terminie na rachunek właściwego organu podlega rygorowi art.77 ustawy Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz.930 ze zm.).

§ 6. 1.Podstawą ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków wymienionych w § 1 stanowić będzie iloczyn wynikający z wysokości zainkasowanej kwoty i wysokości prowizji dla danego podatku określonego w § 2.

2. Wpłata ustalonego wynagrodzenia na zasadzie § 6 powinna nastąpić w terminie 14 dni od daty ostatniego dnia miesiąca, za który wypłata jest należna.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

ZAŁĄCZNIK 1

do uchwały Nr XXXIX/212/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 listopada 2004r.

1.Inkasentami na terenie gminy są:

LP.

SOŁTYS - INKASENT

TEREN INKASA

1.

Berdzik Józef

Ryszewo

2.

Chojnacka Anna

Krzemlin

3.

Cząstka Danuta

Letnin

4.

Dworak Jadwiga

Giżyn

5.

Furmański Piotr

Brzesko

6.

Grzejszczak Stanisław

Pyrzyce

7.

Hatłas Andrzej

Mechowo

8.

Janeczek Dariusz

Ryszewko

9.

Kata Stanisław

Pstrowice

10.

Kurkowski Władysław

Nieborowo

11.

Maliński Edwin

Nowielin

12.

Marszałek Władysław

Turze

13.

Nawrocki Jan

Mielęcin

14.

Puzerewski Bogdan

Obromino

15.

Skawińska Iwona

Stróżewo

16.

Skowronek Adam

Żabów

17.

Szalkiewicz Urszula

Okunica

18.

Wilgocka Lucyna

Rzepnowo

19.

Wiśniewski Stanisław

Brzezin

20.

Witkowska Ewa

Młyny

21.

Wudarczyk Stanisław

Czernice

2.Inkasentami na terenie gminy w zakresie podatku od posiadania psów, są również:

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Żabowie,

 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Krzemlinie.

ZAŁĄCZNIK 2

do uchwały Nr XXXIX/212/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 listopada 2004r.

Inkasentami na terenie miasta są:

1) w zakresie podatku od posiadania psów:

  1. jednostki organizacyjne zarządzające budynkami właściwe ze względu na miejsce zamieszkiwania podatnika, tj. Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczna” w Pyrzycach, Pyrzycka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pyrzycach, zakładowe administracje domów mieszkalnych, Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych,

2) w zakresie opłaty targowej:

a)Maciej Herman - gmina Pyrzyce.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 03-01-2005 11:28:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 03-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 03-01-2005 11:28:13